Ogłoszenie konkursu BEETHOVEN CLASSIC 4 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce

NCN ogłasza międzynarodowy konkurs dwustronny BEETHOVEN CLASSIC 4 na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) z niemiecką agencją Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), zgodnie z procedurą oceny wspólnej.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-niemieckich projektów badawczych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4 wynosi 10 mln zł.

Minimalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu na cały okres jego realizacji wynosi 150 tys. zł. Maksymalna wartość finansowania: nie jest określona (koszty muszą być zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań).

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej do 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Kurs euro 1 EUR = 4,4490 PLN

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora i która będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami polskiego zespołu badawczego.

W NCN przyjmowane są wnioski krajowe, do których załączone są opisy wspólnych projektów badawczych (Joint Project Description, JPD) wraz z CV i wykazem publikacji kierowników oraz wykonawców polskiego i niemieckiego zespołu badawczego.

W przypadku gdy podmiotem wnioskującym jest grupa polskich podmiotów do wniosku należy załączyć podpisane porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego;

W konkursie można zaplanować projekt trwający 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Rozpoczęcie realizacji wspólnych projektów badawczych: od stycznia 2022 r.

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 grudnia 2020 r. o godzinie 16:00.

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie NCN do końca października 2021.

 

Szczegółowe informacje o konkursie

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.