Ogłoszenie konkursu SHENG 2

NCN i NSFC ogłaszają międzynarodowy konkurs SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze.

Wniosek można złożyć jedynie na finansowanie badań podstawowych w obszarze określonym w jednym z paneli HS6 (HS6_001-HS6_007, HS6_013-HS6_014), ST4, ST5, ST8 lub NZ1-NZ9.

 

W przypadku wnioskodawców polskich zespoły badawcze, które realizują lub realizowały projekt badawczy w ramach konkursu SHENG 1mogą złożyć wniosek badawczy również w konkursie SHENG 2.

 

W konkursie SHENG 2 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze wynosi 25 mln zł.

Minimalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu na cały okres jego realizacji wynosi 250 tys. zł.

 

W konkursie należy zaplanować projekt trwający 36 miesięcy. Zalecane jest, by projekty po stronie polskiej i chińskiej rozpoczynały się w podobnym czasie. Projekty po stronie chińskiej muszą rozpocząć się 1 stycznia 2022, a po stronie polskiej nie wcześniej niż w połowie stycznia 2022. Jeśli finansowanie będzie stanowiło pomoc publiczną, musi być pomiędzy 1 marca a 30 czerwca 2022.

 

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora i będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami polskiego zespołu badawczego.

 

W przypadku grupy podmiotów polskich do wniosku należy załączyć podpisane porozumienie o współpracy.

 

Wnioskodawcy chińscy składają wniosek w języku angielskim wraz z kopią umowy o współpracę zawartej przez polskiego i chińskiego kierownika projektu. NCN nie wymaga składania żadnych dokumentów (umów/porozumień) potwierdzających współpracę między polskimi i chińskimi zespołami badawczymi. Jednak na etapie składania wniosków wymagane jest oświadczenie, że w przypadku otrzymania finansowania, wnioskodawcy polski i chiński uzgodnią zasady użytkowania i przekazania własności intelektualnej.

 

W NCN przyjmowane są wnioski krajowe, do których załączone są opisy wspólnych projektów badawczych (Joint Project Description, JPD) wraz z CV z wykazem publikacji kierowników oraz członków polskiego i chińskiego zespołu badawczego.

Budżet we wniosku krajowym należy podać w PLN, a w opisie wspólnego projektu JPD – w EUR i w obu walutach zaokrąglić w dół do pełnych wartości.

Budżet polskiej części projektu należy wyliczyć wg kursu 1 EUR = 4,4385 PLN.

 

Wniosek o finansowanie wspólnego projektu badawczego musi zostać złożony do NCN i do NSFC równocześnie w dwóch systemach informatycznych: ZSUN/OSF dla wniosków krajowych składanych do NCN i w systemie NSFC dla wniosków składanych do agencji chińskiej.

 

Ocena formalna i merytoryczna wniosków w konkursie SHENG 2 odbywa się równolegle w NCN i NSFC, co oznacza, że każda z agencji przeprowadzi osobno ocenę formalną oraz merytoryczną. Ocena wniosków złożonych w NSFC przebiega zgodnie z zasadami NSFC, a wniosków złożonych w NCN - zgodnie z zasadami NCN. Finansowanie w konkursie SHENG 2 mogą otrzymać wnioski, które uzyskają rekomendację NCN i NSFC.

 

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 marca 2021 r. o godzinie 16:00.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca listopada 2021 r.

 

Szczegółowe informacje o konkursie

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Małgorzata Romanowska (romana@pg.edu.pl)

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.