Ogłoszenie konkursu SONATINA 5

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 5 na projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy.

  • Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • Dla kierownika projektu badawczego musi zostać zaplanowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora.
  • Ponadto w projekcie musi zostać zaplanowany staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 5 w kwocie 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2021 r. (do godziny 16:00).

UWAGA: Nabór wniosków w systemie OSF zostaje zamknięty o godz. 16:00.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Instrukcja przygotowania wniosku jest dostępna tutaj.

Zgłoszenia z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do 8 marca 2020 r.

Informacja o programie dofinansowania w Dziale Projektów: Beata TomaJoanna Baum, Anita Wiśniewska