Otwarcie międzynarodowego konkursu CHIST-ERA Call 2020

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze  z następujących obszarów tematycznych:

  • Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions
  • Towards Sustainable ICT

 

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

 

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Bułgaria, Québec (Kanada), Czechy, Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Izrael, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania

 

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków (ESS), który będzie dostępny na stronie programu.

UWAGA: konkurs jest jednoetapowy, co oznacza, iż na poziomie międzynarodowym składane są wyłącznie wnioski pełne (tzw. full proposals). Szczegółowa procedura składania wniosków na poziomie międzynarodowym zawarta jest w ogłoszeniu konkursu (Call Announcement) na stronie sieci CHIST-ERA.

  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym.

 

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania wniosków: 1 marca 2021 r., 17:00 CET
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 8 marca 2021 r.

 

Budżet konkursu:

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

 

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu CHIST-ERA i stronie NCN.

 

Polskim wnioskodawcom w konkursie zalecamy przesłanie do NCN do konsultacji budżetu polskiej części projektu w formacie .xlsx w terminie do  15 lutego 2021 r. Tabelę budżetową należy przesłać na adres alicja.dylag@ncn.gov.pl

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Magdalena Urbanowicz

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu składania wniosków.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.