Otwarcie naboru wniosków w konkursie sieci JPND: Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum nauki wspólnie z siecią JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, dotyczące wczesnych objawów chorób neurodegeneracyjnych. 

 

Temat konkursu: Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases.

O finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech  zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie

Konsorcja nie mogą być jednak złożone z więcej niż siedmiu zespołów badawczych. 

 

Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

 

Kraje uczestniczące w konkursie: Australia, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy.

 

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

 

Etap pierwszy:

poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego skróconego tzw. pre-proposal w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci JPND.

 

Etap drugi:

poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego pełnego tzw. full proposal w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci JPND.

poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

 

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (pre-proposal): 2 marca 2021 r., 15:00 CET
  • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (full proposals): maj 2021 r.
  • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (full proposals): 29 czerwca 2021 r., 15:00 CET
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 6 lipca 2021r.
  • Wyniki konkursu: październik 2021 r.

W konkursie JPND 2021 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie NCN oraz na stronie  na stronie sieci JPND.

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Aleksandra Dubiella-Jackowska

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu składania wniosków.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.