Otwarcie naboru wniosków w programie ERA-NET MARTERA Cofund (call 2021)

Uprzejmie informujemy, że NCBiR otworzyło konkurs w programie ERA-NET Cofund MarTERA. 

Celem inicjatywy MarTERA jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej w zakresie technologii morskich, tak aby zapewnić przewagę konkurencyjną Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). 

W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich lub stowarzyszonych.

Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi dla potrzeb rozwoju nowych technologii morskich, a także Blue Growth (niebieskiego wzrostu).

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Dla Kogo

- Mała i średnia firma,
- Duża firma,
- Konsorcjum,
- Uczelnia,
- Jednostka naukowa.

Konsorcjum  z udziałem Polskich wykonawców  musi składać się z przynajmniej jednego polskiego przedsiębiorstwa (z zadeklarowanym budżetem i zadaniami).

 

Na co

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych  (zgodnie z definicjami zawartymi w art. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014).

 

Zakres tematyczny

Five Priority Areas (PAs):

PA1: Environmental friendly maritime technologies,
PA2: Innovative concepts for ships and offshore structures,
PA3: Automation, sensors, monitoring and observations,
PA4: Advanced manufacturing and production,
PA5: Safety and security.

 

Partnerzy

Białoruś, Belgia, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, RPA.

 

Budżet konkursu

Budżet NCBiRu przeznaczony na konkurs wynosi 1 000 000 euro. Kurs euro według kursu Europejskiego Banku Centralnego na dzień otwarcia naboru wniosków (1 euro = 4,5475 zł)

 

Dofinansowanie

Wysokość dofinansowania projektu MarTERA przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (w złotówkach) nie może przekraczać kwoty 250 000 euro (300 000 euro, jeśli podmiot z Polski jest koordynatorem projektu), wyliczonej na podstawie danych zawartych w formularzu aplikacyjnym według kursu Europejskiego Banku Centralnego na dzień otwarcia naboru wniosków.

 

Harmonogram konkursu

Data ogłoszenia konkursu: 4 stycznia 2021 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków wstępnych: 26 marca 2021., godz. 17:00
Zakończenie naboru wniosków pełnych: 10 września 2021 r., godz. 17:00
Wyniki konkursu: grudzień 2021
Publikacja listy rankingowej : grudzień 2021

 

Sposób składania wniosków

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP. Link do systemu. https://www.martera.eu/submission/call4 

 

Sposób oceny wniosków

Ocena wniosków jest dwustopniowa:

Ocena merytoryczna wniosków wstępnych przez krajowych ekspertów
Ocena merytoryczna wniosków pełnych

Szczegóły procesu oceny znajdą Państwo w Call 2021 Announcement.

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie NCBiRu oraz na stronie  na stronie konkursu.

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Aleksandra Dubiella-Jackowska

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu składania wniosków.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.