Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Włochami z NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w ramach wspólnych projektów badawczych pomiędzy Polską a Włochami - CANALETTO.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Włoch, uprawnionych zgodnie z zasadami tam obowiązującymi.

Środki na Projekty w ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Włoch do MAECI (Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation) oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i we Włoszech. Wnioski złożone w Polsce i we Włoszech powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Wymagania dodatkowe

Koordynatorem w Projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez Wnioskodawcę. Członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej koordynatora Projektu, zatrudnionymi w jego jednostce lub innych jednostkach tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego.

Członkami zespołu badawczego mogą być również studenci, o ile biorą aktywny udział w prowadzeniu badań objętych Projektem, a ich udział dopuszcza kraj partnerski. Pierwszeństwo finansowania będą miały nowe Projekty lub zespoły oraz zespoły, które nie były finansowane w ramach poprzednich naborów wniosków dla danego kraju. Możliwe jest pełnienie funkcji koordynatora tylko w jednym Projekcie w danym konkursie.

Uprawnione dziedziny nauki

Nabór wniosków jest otwarty wyłącznie dla następujących obszarów tematycznych:

  • matematyka, fizyka, chemia,
  • kosmos,
  • rolnictwo, żywność i zrównoważone środowisko,
  • nanotechnologia i zaawansowane materiały,
  • technologie informacyjne i komunikacyjne, w tym stosowane w obszarze dziedzictwa kulturowego,
  • medycyna i zdrowie.

Wnioski dotyczące innych obszarów tematycznych będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski należy składać w terminie do 19 marca 2021 r.do godziny 15:00:00 czasu lokalnego dla Warszawy w systemie teleinformatycznym NAWA. Wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Regulamin składania wniosków został przedstawiony w zaproszeniu do składania wniosków na stronie NAWA.

Wzory dokumentów koniecznych do złożenia wniosku zostały załączone na stronie.

Informacja w Dziale Projektów: Joanna Baum.