Co to jest?

Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.

W latach 2000 - 2006 istniały cztery Fundusze strukturalne:

  • Europejski Fundusz Społeczny
  • Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

Ponadto powołano Fundusz Spójności będący instrumentem finansowym UE, nienależacym do Funduszy Strukturalnych i wdrażany na poziomie wybranych państw a nie regionów. Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwiniętych krajów poprzez budowę sieci transportowych oraz obiektów ochrony środowiska o znaczeniu ponadregionalnym.

Fundusze w Polsce w latach 2004-2006
Dokumentem określającym kierunki i wysokość wsparcia finansowego ze strony Funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych w Polsce na lata 2004-2006 po przystąpieniu do UE są Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW).

PWW w Polsce.
Wdrażane za pomocą pięciu jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO), w ramach których beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie. Dotyczą one:

  • wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO WKP),
  • rozwoju zasobów ludzkich (SPO RZL),
  • restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich (SPO ROL),
  • rybołówstwa i przetwórstwa ryb (SPO Ryby),
  • infrastruktury transportowej i gospodarki morskiej (SPO Transport).

O dofinansowanie ze środków unijnych można było się ubiegać również w ramach dwufunduszowegoZintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który zarządzany jest na poziomie krajowym, ale wdrażany w systemie zdecentralizowanym na poziomie poszczególnych województw. Z kolei wsparciu procesu wdrażania Funduszy strukturalnych służy stworzony do tego celu  Program Operacyjny Pomocy Technicznej.

Fundusze w Polsce w latach 2007-2013
W latach 2007-2013, w wyniku reformy polityki spójności, liczba Funduszy strukturalnych została ograniczona do dwóch: Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Do głównego nurtu programowania został włączony również Fundusz Spójności, który w latach 2007-2013 będzie podlegał podobnym zasadom, jak Fundusze strukturalne. Z kolei Fundusze wspierające inwestycje w zakresie rolnictwa i rybołówstwa zostały włączone odpowiednio do Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej.

Dokumentem strategicznym określającym priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013 jest Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia).

Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Obok działań o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele NSS będą realizowane za pomocą programów (tzw. programów operacyjnych), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, programów regionalnych (tzw. regionalnych programów operacyjnych), zarządzanych przez Zarządy poszczególnych Województw i projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.:

Program Infrastruktura i Środowisko – EFRR i FS
Program Innowacyjna Gospodarka – EFRR
Program Kapitał Ludzki – EFS
16 programów regionalnych – EFRR
Program Rozwój Polski Wschodniej – EFRR
Program Pomoc Techniczna – EFRR
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR

Więcej informacji :  http://www.funduszestrukturalne.gov.pl