Priorytet III - WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Priorytet IV - SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Priorytet VI - RYNEK PRACY OTWARTY NA WSZYSTKICH 
Priorytet VII - PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
Priorytet VIII - REGIONALNE KADRY GOSPODARKI 
Priorytet VIX - ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego