ARTIQ Centra Doskonałości AI - nowe przedsięwzięcie wspólne NCBiR i NCN

NCBR we współpracy z NCN planuje organizację konkursu ARTIQ Centra Doskonałości AI, aby wybrać do dofinansowania projekty, które najbardziej przyczynią się do zwiększenia potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze AI. Przed ogłoszeniem konkursu przeprowadzane jest niniejsze badanie potencjału w formie zgłoszeń na Instytucje Hostujące.  Lista Instytucji opublikowana zostanie na stronie internetowej NCBR i będzie stanowić ułatwienie dla przyszłego Lidera w znalezieniu podmiotu, w którym zostanie utworzone Centrum Doskonałości AI.

Środki w ramach wspólnego przedsięwzięcia zostaną przeznaczone na sfinansowanie trzech CD AI – do 20 mln zł na każde z nich, w tym do 1 mln zł wsparcia na zakładanie spółek celowych z budżetu NCBR. NCN finansowałby badania podstawowe w wysokości do 5 mln zł, a NCBR badania przemysłowe, prace rozwojowe lub przedwdrożeniowe w wysokości do 14 mln zł w ramach projektu.

W ramach każdego CD AI możliwe będzie zaplanowanie wynagrodzenia Lidera, wynagrodzenia zespołu badawczego, w tym stypendiów; zakupu aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania a także kosztów amortyzacji; innych kosztów związanych bezpośrednio z prowadzonymi badaniami.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia nie przewiduje się udzielania pomocy publicznej oraz rozliczania kosztów pośrednich.

CD AI zostanie wsparte dodatkowymi środkami pochodzącymi od Instytucji Hostującej w wysokości równowartości, co najmniej 100 000 zł średnio rocznie. CD AI może zostać wsparte innymi świadczeniami Instytucji Hostującej we własnym zakresie.

Dodatkowo, w ramach środków własnych Instytucji Hostująca zobowiązuje się do:

  • zapewnienia optymalnych warunków do prowadzenia badań, w tym przestrzeń biurową / laboratoryjną niezbędną do przeprowadzenia badań.
  • zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej oraz wsparcia dla centrum, w tym wsparcia związanego z przyjazdem i pobytem Lidera w Polsce (może to obejmować opiekę nad dziećmi i / lub pomoc dla partnera Lidera w znalezieniu odpowiedniego lokum – jeżeli dotyczy).
  • zapewnienia zatrudnienia pełnoetatowego; koordynatora administracyjnego dedykowanego wyłącznie dla centrum na cały okres finansowania projektu, posługującego się biegle językiem polskim i angielskim.

Wnioski można składać do dnia 11 maja 2021 r. do godz. 16:00.

Instytucja Hostująca może złożyć więcej niż jeden wniosek pod warunkiem, że każdy z wniosków przypadnie na inną jednostkę organizacyjną.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie NCBiR i na stronie NCN.

Zgłoszenie elektroniczne proszę przekazywać najpóźniej do 23.04.2021 r., a dokumenty konkursowe przygotowane do podpisu najpóźniej do 26.04.2021 r.

Kontakt w Dziale Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.


Widok listy użytkowników Widok listy użytkowników

dr inż. Magdalena Urbanowicz
Starszy specjalista
Gmach B pokój 401
(58) 348 66 48
mgr inż. Beata Toma
Starszy specjalista
Gmach B, 404
(58) 348 60 31
mgr inż. Małgorzata Romanowska
Specjalista
Gmach B, 401
(58) 348 60 58
mgr Renata Downar-Zapolska
Starszy specjalista
Gmach B, 401
(58) 347 24 12
mgr Aleksandra Meksuła
Starszy specjalista - z-ca kierownika działu
Gmach B, 402a
(58) 348 63 84
dr inż. Anita Wiśniewska
Specjalista
Gmach B, 404
347-16-77
dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska
Specjalista
Gmach B, 401
(58) 348 66 52
mgr Kamila Szydłowska
Specjalista
Gmach B, 402a
(58) 347 16 19
mgr Izabela Konieczna
Specjalista
Gmach B pokój 402 A
(58) 348 60 59
mgr Anna Wnuk
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 402a
58 347 26 72
mgr Patryk Żyła
Specjalista
Gmach B, 402a
(058) 348 60 59
mgr Beata Kucharska
Specjalista
Gmach Główny, 209
+48 58 348 65 60
dr inż. Monika Wieczerzak
Specjalista
Gmach Główny, 265/nowa sala kolegialna
348 65 82
dr Joanna Baum
Samodzielny referent
Gmach B, 402a
583486520
mgr inż. Waldemar Dzienisz
Kierownik działu
Gmach B, 402
(58) 347 17 85
inż. Aleksandra Grajewska
Specjalista
Gmach B, 402a
(58) 347 20 45
mgr inż. Paulina Dyguła
Specjalista
Gmach B, 609
(58) 348 65 83