Konkurs polsko-niemieckiej współpracy bilateralnej

Celem 4. konkursu polsko-niemieckiej współpracy bilateralnej jest wsparcie transferu technologii do MŚP i start-upów w obszarze Digital Green Technology.

 

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Dla kogo

Grupa podmiotów (MŚP lub Start-up + organizacja badawcza, wymieniona w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 6a, 6b, 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

 

Na co

 • Przedsiębiorca – badanie przemysłowe, prace rozwojowe
 • Organizacja badawcza – badanie przemysłowe, prace rozwojowe

 

Zakres tematyczny

Digital GreenTech for Smart villages

 • Smart use of data

Development of e-services with environmental benefit; New, interdisciplinary information, monitoring and data management systems for the development of rural areas with the aim of more sustainable soil, land and resource management

 • Smart water supply

Smart solutions for water supply and wastewater technologies in villages

 • Sustainable urban planning

Supporting urban planning with AI systems for recording, pattern recognition and tracking of structural changes and land-use changes in villages as well as for urban-rural relations

 • Smart sensors

Acquisition and processing of process data using innovative sensor technologies that measure environmental conditions relevant for farming and/or forestry (e.g. soil moisture, climatic conditions)

 

Budżet konkursu

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w konkursie wynosi 1 500 000 euro (tj. 6 876 450,00 zł)

Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu: 1 euro = 4,5843 zł

 

Dofinansowanie projektu

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie. Dofinansowanie na jeden projekt nie może przekroczyć 300 000 euro (tj. 1 375 290,00 zł).

 

Harmonogram konkursu

 • Data ogłoszenia konkursu lub inicjatywy: 9 marca 2021 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 9 marca 2021 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 30 kwietnia 2021 r.
 • Wyniki konkursu – październik 2021 r.
 • Publikacja listy rankingowej – październik 2021 r.

 

Sposób składania wniosków

Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej (aktywny PDF oraz skany dokumentów zawierające wymagane podpisy, wraz z załącznikami) na adres e-mail: wpn@ncbr.gov.pl, podając w tytule akronim projektu. Za wersję ostateczną uznaje się ostatnią wersję wniosku, która wpłynęła do NCBR przed zakończeniem terminu naboru wniosków.

 

Ważne uwagi

 • W konkursie uczestniczą polsko-niemieckie konsorcja badawcze, w skład których wchodzi konsorcjum z Polski (grupa podmiotów) oraz konsorcjum z Niemiec.
 • Grupa podmiotów może liczyć maksymalnie 3 partnerów.
 • Projekt powinien liczyć maksymalnie 5 zadań (ograniczenie dotyczy tylko krajowego Wniosku o Dofinansowanie).

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie NCBiRu.

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Aleksandra Dubiella-Jackowska

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu składania wniosków.

 

 Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.


Widok listy użytkowników Widok listy użytkowników

dr inż. Magdalena Urbanowicz
Starszy specjalista
Gmach B pokój 401
(58) 348 66 48
mgr inż. Beata Toma
Starszy specjalista
Gmach B, 404
(58) 348 60 31
mgr inż. Małgorzata Romanowska
Specjalista
Gmach B, 401
(58) 348 60 58
mgr Renata Downar-Zapolska
Starszy specjalista
Gmach B, 401
(58) 347 24 12
mgr Aleksandra Meksuła
Starszy specjalista - z-ca kierownika działu
Gmach B, 402a
(58) 348 63 84
dr inż. Anita Wiśniewska
Specjalista
Gmach B, 404
347-16-77
dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska
Specjalista
Gmach B, 401
(58) 348 66 52
mgr Kamila Szydłowska
Specjalista
Gmach B, 402a
(58) 347 16 19
mgr Izabela Konieczna
Specjalista
Gmach B pokój 402 A
(58) 348 60 59
mgr Anna Wnuk
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 402a
58 347 26 72
mgr Patryk Żyła
Specjalista
Gmach B, 402a
(058) 348 60 59
mgr Beata Kucharska
Specjalista
Gmach Główny, 209
+48 58 348 65 60
dr inż. Monika Wieczerzak
Specjalista
Gmach Główny, 265/nowa sala kolegialna
348 65 82
dr Joanna Baum
Samodzielny referent
Gmach B, 402a
583486520
mgr inż. Waldemar Dzienisz
Kierownik działu
Gmach B, 402
(58) 347 17 85
inż. Aleksandra Grajewska
Specjalista
Gmach B, 402a
(58) 347 20 45
mgr inż. Paulina Dyguła
Specjalista
Gmach B, 609
(58) 348 65 83