Międzynarodowy konkurs M-ERA.NET 3 Call 2021 w NCBiR na badania przemysłowe, prace rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z siecią M-ERA.NET ogłosiło konkurs M-ERA.NET Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze, których realizacja ma przyczynić się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych.

 

Wnioskodawcy:

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie.

Do NCBiR mogą wnioskować naukowcy z Politechniki Gdańskiej tylko jako członek konsorcjum naukowego, w skład którego musi wejść minimum jeden przedsiębiorca z Polski.

 

 

Zakres tematyczny:

Konkurs obejmuje następujące tematy z zakresu nauk o materiałach i inżynierii materiałowej:

  • Modelling for materials engineering, processing, properties and durability;
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces;
  • High performance composites;
  • Functional materials;
  • New strategies for advanced material-based technologies for health applications;
  • Materials for additive manufacturing.

 

 

Budżet konkursu:

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCBiR na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 3 mln Euro.

 

 

Harmonogram konkursu:

  • poziom międzynarodowy (dwuetapowy)

Zarówno na pierwszym, jak i na drugim etapie konkursu polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi przygotowuje w języku angielskim wspólny wniosek. Lider konsorcjum międzynarodowego składa wniosek wspólny w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu M-ERA.NET Submission System.

1 etap: 15 czerwca 2021 r. (12:00 CET) - termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals

UWAGA: na etapie składania wniosków wstępnych, polscy wnioskodawcy nie składają do NCBiR żadnych dokumentów;

2 etap: 17 listopada 2021 r. (12:00 CET) - termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals

  • poziom krajowy (jednoetapowy)

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie  M-ERA.NET.

Dokumenty konkursowe dla polskich wnioskodawców dostępne są na stronie NCBiR.

 

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów: Magdalena Urbanowicz

 

 

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

 


Widok listy użytkowników Widok listy użytkowników

dr inż. Magdalena Urbanowicz
Starszy specjalista
Gmach B pokój 401
(58) 348 66 48
mgr inż. Beata Toma
Starszy specjalista
Gmach B pokój 404
(58) 348 60 31
mgr inż. Małgorzata Romanowska
Specjalista
Gmach B, 401
(58) 348 60 58
mgr Renata Downar-Zapolska
Starszy specjalista
Gmach B, 401
(58) 347 24 12
mgr Aleksandra Meksuła
Starszy specjalista - z-ca kierownika działu
Gmach B, 402a
(58) 348 63 84
dr inż. Anita Wiśniewska
Specjalista
Gmach B, 404
347-16-77
dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska
Specjalista
Gmach B, 401
(58) 348 66 52
mgr Kamila Szydłowska
Specjalista
Gmach B, 402a
(58) 347 16 19
mgr Izabela Konieczna
Specjalista
Gmach B pokój 402 A
(58) 348 60 59
mgr Anna Wnuk
Samodzielny referent administracyjno-ekonomiczny
Gmach B, 402a
58 347 26 72
mgr Patryk Żyła
Specjalista
Gmach B, 402a
(058) 348 60 59
mgr Beata Kucharska
Specjalista
Gmach Główny, 209
+48 58 348 65 60
dr inż. Monika Wieczerzak
Specjalista
Gmach Główny, 265/nowa sala kolegialna
348 65 82
dr Joanna Baum
Samodzielny referent
Gmach B, 402a
583486520
mgr inż. Waldemar Dzienisz
Kierownik działu
Gmach B, 402
(58) 347 17 85
inż. Aleksandra Grajewska
Specjalista
Gmach B, 402a
(58) 347 20 45
mgr inż. Paulina Dyguła
Specjalista
Gmach B, 609
(58) 348 65 83