Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POiŚ)  to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Główne obszary na które zostaną przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.


Program Infrastruktura i Środowisko finansowany jest z trzech źródeł:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4,6 mld EUR,
 • Funduszu Spójności –  21,1 mld EUR,
 • Środków krajowych – 3,9 mld EUR.

 

Program został podzielony na 10 Osi Priorytetowych:

 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki – 1,8 mld EUR z FS
 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – 3,5 mld EUR z FS
 3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego – 9,5 mld EUR z FS
 4. Infrastruktura drogowa dla miast – 2,9 mld EUR z EFRR
 5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce – 5,9 mld EUR z FS
 6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach – 2,2 mld EUR z FS
 7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego – 1 mld EUR z EFRR
 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – 0,4 mld EUR z EFRR
 9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia – 0,4 mld EUR z EFRR
 10. Pomoc Techniczna – 0,3 mld EUR z EF

 

 

W realizację POIiŚ zaangażowane będą środki krajowe i prywatne. Zakłada się, że ostateczne zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych, w momencie zamknięcia POIiŚ będzie mogło być wyższe, w zależności od zakresu i stopnia udzielonej pomocy publicznej.

 

 

Sposób finansowania projektów

W zależności od rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu różna jest struktura finansowania.

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W części projektów finansowanych w programie Infrastruktura i Środowisko wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy projektów, w których występuje pomoc publiczna.

Podstawowe dokumenty programowe:

 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.