Celem głównym Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R, w szczególności poprzez:

 • wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej;
 • podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych;
 • zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych.

 

Program Inteligentny Rozwój finansowany jest z dwóch źródeł:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 8 613,9 mln EUR
 • Środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 1 575,9 mln EUR.

 

Program został podzielony na 5 Osi Priorytetowych:

 

 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa – 4,5 mld EUR.
 2. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I – 1,2 mld EUR.
 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach - 2,6 mld EUR.
 4. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego - 1,4 mld EUR.
 5. Pomoc techniczna - 0,3 mld EUR.

 

W większości projektów finansowanych w programie Inteligentny Rozwój wymagane jest, aby beneficjenci partycypowali w kosztach ich realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy w szczególności projektów, w których występuje pomoc publiczna.

 

Podstawowe dokumenty programowe:

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.