Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów społecznego i gospodarczego rozwoju kraju oraz pełnego wykorzystania możliwości, jakie dają mieszkańcom technologie cyfrowe. Program przewiduje wsparcie usług elektronicznych w sektorze publicznym.

 

Projekty finansowane z Programu Polska Cyfrowa możemy podzielić na trzy grupy.

 • infrastruktura szerokopasmowa umożliwiająca dostęp do szybkiego Internetu (odbiorcy: mieszkańcy obszarów, na których do tej pory dostęp do sieci był ograniczony lub wcale go nie było);
 • przedsięwzięcia, dzięki którym zwiększa się pula usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną (odbiorcy: całe społeczeństwo);
 • projekty zachęcające ludzi do korzystania z Internetu i zwiększające ich cyfrowe kompetencje. O dofinansowanie na tego typu działania będą mogły ubiegać się głównie organizacje pozarządowe w partnerstwie z samorządami.

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) finansowany jest z dwóch źródeł:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 2,17 mld EUR,
 • środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 394,4 mln EUR

 

Program został podzielony na 4 Osie Priorytetowe:

 

 1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu – 1,2 mld EUR
 2. E-administracja i otwarty rząd – 1,1 mld EUR
 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa – 171 mln EUR
 4. Pomoc Techniczna – 68 mln EUR

 

Podstawowe dokumenty programowe:

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.