Celem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) jest wzmocnienie wybranych polityk publicznych realizujących cele strategii Europa 2020.

 • zwiększenie jakości usług publicznych oraz poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia i dostępu do usług medycznych;
 • trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych oraz przystosowanie pracowników i przedsiębiorców do zmian gospodarczych;
 • zapewnienie równego dostępu do edukacji, wzmocnienie współpracy szkół i uczelni wyższych z przedsiębiorstwami oraz internacjonalizacja uczelni wyższych.

Program Wiedza Edukacja Rozwój jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI). Na realizację Programu Unia Europejska przeznaczy ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. 

Alokacja środków na Program wynosi łącznie 5,4 mld EUR:

 • Europejski Fundusz Strukturalny - 4,6 mld EUR.
 • Środki krajowe – 0,7 mld EUR.

Program został podzielony na 6 Osi Priorytetowych:

 1. Osoby młode na rynku pracy – 2,03 mld EUR
 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji – 0,8 mld EUR
 3. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – 1,2 mld EUR
 4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa – 0,7 mld EUR
 5. Wsparcie dla obszaru zdrowia – 0,4 mld EUR
 6. Pomoc Techniczna – 0,2 mld EUR

 

Podstawowe dokumenty programowe:

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.