Program Interreg Europa

Celem programu jest wzmacnianie efektywności polityki spójności poprzez zachęcanie do wymiany doświadczeń między podmiotami regionalnymi w zakresie celów tematycznych (władze i instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego, podmioty prywatne o charakterze non-profit). Program powinien w szczególności przyczyniać się do transferu dobrych praktyk głównie do krajowych i regionalnych programów operacyjnych, a w uzasadnionych wypadkach także do programów celu Europejska Współpraca Terytorialna.

Priorytety programu:

 1. Badania naukowe, postęp technologiczny i innowacje – 99,3 mln EUR.
 2. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw – 99,3 mln EUR.
 3. Gospodarka niskoemisyjna – 99,3 mln EUR.
 4. Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami – 99,3 mln EUR.
 5. Pomoc Techniczna – 28,9 mln EUR.

 

Program dysponuje budżetem dofinansującym projekty w wysokości 426 milionów euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz środków krajowych przeznaczonym na refundację wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez partnerów projektów. Pułap dofinansowania wynosi dla Polski 85%.

 

Program Region Morza Bałtyckiego

Celem ogólnym Programu jest wzmocnienie zintegrowanego rozwoju terytorialnego i współpracy na rzecz bardziej innowacyjnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego. Program wspiera transnarodową współpracę i integrację poprzez projekty dotyczące wspólnych kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Jego wartość dodaną stanowi transnarodowy wymiar wspieranych działań i inwestycji.

 

Priorytety programu:

 • Potencjał dla innowacji – 102,9 mln EUR.
 • Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi – 102,9 mln EUR.
 • Zrównoważony transport – 80,4 mln EUR.
 • Potencjał instytucjonalny dla wsparcia współpracy makroregionalnej – 15,5 mln EUR.
 • Pomoc Techniczna – 21,1 mln EUR.

 

Program dysponuje budżetem dofinansującym projekty w wysokości 322 milionów euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz środków krajowych przeznaczonym na refundację wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez partnerów projektów. Pułap dofinansowania wynosi dla Polski 85%.

 

Europa Środkowa

 

Głównym celem programu jest wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej.

Priorytety programu:

 • Współpraca w obszarze innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej – 83,1 mln EUR.
 • Wspieranie strategii niskoemisyjnych – 53,4 mln EUR.
 • Współpraca w obszarze zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego dla zrównoważonego rozwoju – 106,9 mln EUR.
 • Współpraca w obszarze transportu na rzecz lepszych połączeń w Europie Środkowej – 35,6 mln EUR.
 • Pomoc Techniczna  – 19,7 mln EUR.

 

Program dysponuje budżetem dofinansującym projekty w wysokości 298 milionów euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz środków krajowych przeznaczonym na refundację wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez partnerów projektów. Pułap dofinansowania wynosi dla Polski 85%.

 

Południowy Bałtyk

Głównym celem programu jest wzmocnienie „rozwoju sektorów zielonego i niebieskiego” poprzez wspólne działania ponad granicami. Koncepcja zakłada wsparcie branży morskiej (sektor niebieski) oraz branż gospodarki, czy idei przyczyniających się do zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych (sektor zielony). Programem objęte są regiony, pomiędzy którymi występują znaczące dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, dlatego udzielana pomoc będzie się koncentrować na ich wyrównaniu. Wspierane będą działania z zakresu wzmacniania innowacyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, transferu „zielonych” technologii, zrównoważonego transportu, rozwoju rynku pracy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej. Dofinansowanie uzyskają głównie projekty miękkie, nieinfrastrukturalne.

 

Priorytety programu:

 1. Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku – 12,3 mln EUR.
 2. Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego obszaru Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu – 49,1 mln EUR.
 3. Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego obszaru w dziedzinie niebieskiego i zielonego transportu – 19,4 mln EUR.
 4. Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej i zielonej gospodarki obszaru – 10,2 mln EUR.
 5. Zwiększenie zdolności do współpracy podmiotów lokalnych na obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu – 5,1 mln EUR.
 6. Pomoc Techniczna – 6,6 mln EUR.

 

Program dysponuje budżetem dofinansującym projekty w wysokości 102 milionów euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz środków krajowych przeznaczonym na refundację wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez partnerów projektów. Pułap dofinansowania wynosi dla Polski 85%.