1.Czym są Fundusze Strukturalne?

Fundusze strukturalne to fundusze tworzone w budżecie Wspólnoty Europejskiej (Rozporządzenie Rady Nr 1083 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie(WE) nr 1260/1999), umożliwiające pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Obecnie działają dwa fundusze strukturalne:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999),
- Europejski Fundusz Społeczny (Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999).

2.Czym są projekty indywidualne ? 

Projekty indywidualne charakteryzuje strategiczne znaczenie dla realizacji programu i są wskazywane przez Instytucję Zarządzającą. Instytucja Zarządzająca lub Instytucja Pośrednicząca mogą również imiennie wskazać beneficjenta projektu indywidualnego. Realizacja projektów indywidualnych jest możliwa wyłącznie w obszarach problemowych, określonych przez Instytucję Zarządzającą dla poszczególnych obszarów wsparcia. Obszary te powinny wynikać bezpośrednio ze strategii sektorowych, wojewódzkich lub innych programów przyjętych dla danego obszaru wsparcia.

3.Na czym polega tzw. „Cross-financing"?

Cross-financing to elastyczny sposób finansowania projektów, polegający na dofinansowaniu w ramach projektu z udziałem środków z EFRR komplementarnych działań wchodzących w zakres EFS oraz dofinansowaniu w ramach projektu z udziałem środków z EFS komplementarnych działań wchodzących w zakres EFRR.
Innymi słowy, jeżeli projekt dotyczy inwestycji infrastrukturalnej możliwe jest włączenie do projektu tzw. wydatków miękkich (czyli np. kosztów szkoleń czy doradztwa) pod warunkiem, że poniesienie takich wydatków jest uzasadnione osiągnięciem spójności projektu. Analogicznie, jeżeli projekt ma charakter miękki (czyli dotyczy szkoleń, doradztwa, podnoszenia kompetencji, wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych, itp.) można uzupełnić projekt o pewne wydatki materialne (jak np. urządzenia), ale tylko te, które są potrzebne do realizacji i powodzenia projektu.

4.Kiedy wydatek można uznać za kwalifikowany?

Wydatek jest kwalifikowalny, jeżeli został poniesiony w ramach zatwierdzonego projektu realizowanego z udziałem Funduszy Europejskich. O kwalifikowalności wydatków decydują kolejno przepisy wspólnotowe, przepisy zawarte w uszczegółowieniach programów oraz ewentualnie dodatkowo inne przepisy stanowione przez instytucję zarządzającą.

5.Co oznacza, że konkurs jest „zamknięty\"?

Oznacza to, że nabór wniosków następuje w ograniczonych ramach czasowych, jak np. w przypadku konkursów II Priorytetu PO IG, trwających od 22.02 do 29.08. 2008.

6.Jaka jest definicja jednostki naukowej?

Jednostki naukowe są to prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:
a) podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych lub wyższych szkół zawodowych w rozumieniu statutów tych szkół,
b) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
c) jednostki badawczo-rozwojowe,
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
e) jednostki organizacyjne posiadające status jednostki badawczo-rozwojowej,
f) Polską Akademię Umiejętności,
g) inne jednostki organizacyjne, nie wymienione w lit. a-f, posiadające osobowość prawną i siedzibę w Polsce.

7.Co to jest konsorcjum naukowo-przemysłowe?

To grupa jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, podejmujących na podstawie umowy cywilno-prawnej wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

8.Jaka jest różnica pomiędzy „partnerem\" a „podwykonawcą\"?

Partnerstwo oparte jest na zobowiązaniu do wspólnego działania, które ma prowadzić do osiągania wskazanego celu.Partnerstwo traktowane jest jako podejmowanie działań w oparciu o wspólną strategię oraz rozwój wypracowanego podejścia do określonych problemów. W tak rozumianym partnerstwie, poszczególni partnerzy powinni połączyć wysiłki i zasoby na rzecz znajdowania innowacyjnych rozwiązań dla wspólnych celów oraz wspólnie zdefiniowanych problemów.Z podwykonawstwem mamy natomiast do czynienia w przypadku, gdy beneficjent (projektodawca) zakłada zlecanie pewnych usług w ramach projektu podmiotowi świadczącemu usługi w danej dziedzinie na zasadach komercyjnych.

9.Jakie są konsekwencje braku osiągnięcia zakładanych we wniosku o dofinansowanie rezultatów (wskaźników) projektu?

W razie stwierdzenia nieosiągania na danym etapie Projektu założonych we wniosku rezultatów Projektu, Instytucja Pośrednicząca ma prawo renegocjować umowę z beneficjentem, o ile w wyniku analizy wniosków o płatność i przeprowadzonych kontroli zachodzi podejrzenie nieosiągnięcia ww. rezultatów. Ponadto, Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy beneficjent nie osiągnie zamierzonego w projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych.

10.Czy z funduszy unijnych można uzyskać dofinansowanie do studiów doktoranckich?

Nie ma możliwości na indywidualne dofinansowanie studiów doktoranckich z Funduszy Europejskich, ponieważ to uczelnie mogą składać projekty na wsparcie tworzonych przez nie kierunków. Opcjami dostępnymi indywidualnie są natomiast:
- wyszukanie interesującego kierunku wśród ofert uczelni - być może któraś proponuje studia dofinansowane z Funduszy. Ułatwieniem może być strona internetowa www.inwestycjawkadry.info.pl
- aplikacja o wsparcie projektu badawczego, stanowiącego podstawę do napisania pracy doktoranckiej. Odbywa się to w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka w Działaniu 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki. Zajmuje się tym Fundacja na rzecz Nauki Polskiej www.fnp.org.pl. Informacje o Działaniu 1.2 znaleźć można w dokumencie\"Szczegółowy opis priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka\". Dokumentu należy szukać na stronie http://www.poig.gov.pl/DOKUMENTY/Strony/Dokumenty.aspx
- w ramach Programu Kapitał Ludzki, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji możliwe będzie ubieganie się o stypendia naukowe dla doktorantów, kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w Regionalnej Strategii Innowacji danego województwa). Poddziałaniem 8.2.2 zajmują się poszczególne Urzędy Marszałkowskie

11.Jakie są przykładowe możliwości wsparcia działalności edukacyjnej uczelni wyższej?

W Programie Kapitał Ludzki w Poddziałaniu 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, możliwe jest dofinansowanie programów rozwoju uczelni obejmujące m. in.:

- przygotowanie, otwieranie i realizację nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich (w tym interdyscyplinarnych studiów doktoranckich) oraz dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy
- rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki oraz programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej (zwiększanie udziału szkolnictwa wyższego w kształceniu ustawicznym)
- opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (studia, studia podyplomowe, kursy)
- współpracę uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów nauczania
- lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na runek pracy m. in. Poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni
- podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższania jakości nauczania
- podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią (w tym zarządzania finansowego i pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe)
- organizowanie staży i szkoleń w wiodących zagranicznych i krajowych ośrodkach akademickich i naukowo – badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni przydatnych dla prowadzenia pracy dydaktycznej (w tym staże dla doktorantów i staże postdoktorskie)
- stypendia dla doktorantów, młodych doktorów (postdoców) i profesorów wizytujących zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki
- projekty skierowane do studentów niepełnosprawnych w celu umożliwienia im korzystania z pełnej oferty edukacyjnej uczelni
- wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni (w szczególności opracowanych w ramach wsparcia systemowego w poddziałaniu 4.1.3)
Więcej informacji o Poddziałaniu 4.1.1 oraz o innych możliwościach wsparcia w dokumencie Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na stronie www.efs.gov.pl

Poddziałanie 4.1.1 wdraża minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego. Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrożeń i Innowacji w MNiSW.