Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) ma na celu podjęcie wyzwań rozwojowych stojących przed województwem pomorskim w sferze gospodarczej, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystania specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, systemu transportowego, energii i środowiska.

Program stanowi  jedno  z narzędzi do realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020  w następujących zakresach:

 • rozwoju gospodarczego (Pomorski Port Kreatywności),
 • aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie),
 • transportu (Mobilne Pomorze),
 • energetyki i środowiska (Ekoefektywne Pomorze),
 • atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż),
 • ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan).

RPO WP 2014-2020 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Alokacja środków na Program wynosi łącznie 2,1 mld EUR:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 1,34 mld EUR,
 • Europejski Fundusz Strukturalny - 524,6 mln EUR.
 • Środki krajowe – 329 mln EUR.

Program został podzielony na 12 Osi Priorytetowych:

 1. Komercjalizacja wiedzy – 164,5 mln EUR z EFRR
 2. Przedsiębiorstwa – 205,4 mln EUR z EFRR
 3. Edukacja – 140,6 mln EUR z EFS
 4. Kształcenie zawodowe – 80,7 mln EUR z EFRR
 5. Zatrudnienie – 265,2 mln EUR z EFS
 6. Integracja – 134,4 mln EUR z EFS
 7. Zdrowie – 123,5 mln EUR z EFRR
 8. Konwersja – 187 mln EUR z EFRR
 9. Mobilność – 420,2 mln EUR z EFRR    
 10. Energia – 252,8 mln EUR z EFRR        
 11. Środowisko – 142,2 mln EUR z EFRR  
 12. Pomoc Techniczna – 76,7 mln EUR z EFS

 

Specjalne wsparcie skierowane będzie do miast i ich obszarów funkcjonalnych w ramach:

 • Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – dotyczących Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta,
 • Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego (ZPT) – dla pozostałych ośmiu Miejskich Obszarów Funkcjonalnych: Słupska, Chojnic-Człuchowa, Kwidzyna, Lęborka, Malborka, Starogardu Gdańskiego, Kościerzyny i Bytowa.

Projekty zdiagnozowane w ramach porozumień ZIT i ZPT będą miały, co do zasady, preferencyjny dostęp do środków unijnych w ramach RPO WP 2014-2020.

Na realizację projektów zdiagnozowanych w ramach porozumienia ZIT zostanie wyodrębniona specjalna pula środków finansowych w ramach RPO WP 2014-2020. Będą to bardzo ważne dla rozwoju Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta projekty dotyczące:

 • rozwoju przedsiębiorczości,
 • przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu,
 • ochrony zdrowia,
 • rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich,
 • rozwoju transportu publicznego,
 • modernizacji i rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • efektywności energetycznej.

Podstawowe dokumenty programowe:

 • Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.