Szesnaście Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zgodnie z zasadą subsydiarności, stanowi przykład decentralizacji zarządzania procesami rozwojowymi. Przyjęcie takiego rozwiązania ma na celu przede wszystkim identyfikowanie potrzeb na jak najniższym szczeblu, po to aby działania zawarte w Regionalnych Programach Operacyjnych odpowiadały planom rozwoju każdego województwa z osobna.

Regionalny Program dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP 2007-2013) jest jednym z instrumentów realizacji polityki rozwoju kraju i regionu. Program został ostatecznie zatwierdzony przez Komisję Europejską 4 września 2007 r.

Na realizację RPO WP 2007-2013 zaangażowane zostanie łącznie 1,275 mld euro. Na kwotę tę składa się 885 mln euro środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 289 mln euro środków publicznych wkładu krajowego oraz 101 mln euro wkładu prywatnego.

RPO WP 2007-2013 to usprawnienie systemów transportowych w miastach oraz kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów i modernizacji przestrzeni publicznych. To poprawa spójności przestrzennej województwa dzięki rozwojowi sieci drogowej i kolejowej. To inwestycje w zakresie ochrony środowiska, infrastruktury turystycznej oraz ochrony zdrowia. Podnoszenie kompetencji mieszkańców regionu realizowane jest poprzez wsparcie dla rozwoju infrastruktury dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej w szkołach wyższych. Poprawa dostępu do wiedzy i informacji nastąpi również dzięki tworzeniu lepszych warunków infrastrukturalnych dla upowszechniania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także rozwijaniu usług elektronicznych dla ludności i biznesu, zwłaszcza na obszarach poza głównymi ośrodkami miejskimi województwa.

Celem strategicznym RPO WP 2007-2013 jest poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa, przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych.

W ramach RPO WP 2007-2013, Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach następujących priorytetów:

  1. Rozwój i innowacje w MŚP
  2. Społeczeństwo wiedzy
  3. Funkcje miejskie i metropolitalne
  4. Regionalny system transportowy
  5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku
  6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe
  7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa
  8. Lokalna infrastruktura podstawowa
  9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie
  10. Pomoc techniczna

Podstawowe dokumenty programowe:

-Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

-Uszczegółowienie Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (załacznik nr 2 do uchwały nr 1241/252/09)

- Przewodnik Beneficjenta RPO WP (Załącznik nr 2 do uchwały nr 1166/248/09)