Dział Projektów został powołany w celu współpracy z jednostkami Politechniki Gdańskiej w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Funduszy Strukturalnych i Programów Międzynarodowych oraz Krajowych Projektów Badawczych.

Do zadań Działu należy:

 • wyszukiwania, gromadzenia i archiwizacji informacji o możliwości, zasadach pozyskiwania oraz rozliczania środków krajowych i unijnych dla Uczelni;
 •  przekazywania informacji do publikacji oraz nadzorowanie zawartości serwisu internetowego Politechniki Gdańskiej w zakresie zadań Działu;
 •  udzielania indywidualnych porad pracownikom w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków krajowych i unijnych, w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania Uczelni;
 • przygotowania załączników formalnych wniosku o dofinansowanie, w zakresie administracji centralnej, w ścisłej współpracy z jednostką wnioskującą;
 •  wsparcia przy wypełnianiu części formalnej wniosku;
 •  opiniowania części merytorycznej wniosku – przekazywanie uwag, wskazówek i propozycji w zakresie właściwego wypełniania części merytorycznej wniosku oraz budżetu projektu;
 • koordynacji obiegu wniosku w Uczelni;
 • przygotowywania we współpracy z jednostkami organizacyjnymi administracji centralnej propozycji szczegółowych zasad realizacji i rozliczeń projektów dofinansowanych ze środków krajowych i unijnych;
 • prowadzenia rejestru realizowanych przez Uczelnię projektów;
 • kontroli obowiązków promocyjnych i informacyjnych nałożonych na kierownika projektu umową o dofinansowanie;
 • koordynacji prac nad przygotowaniem oraz współpraca z jednostkami administracji centralnej w zakresie realizacji i rozliczania projektów centralnych Politechniki Gdańskiej uznanych przez władze Uczelni za priorytetowe;
 • informowania kierownika jednostki wnioskującej, kierownika projektu oraz właściwego prorektora o aktualnym statusie aplikacji i projektu;
 • przygotowywania okresowych sprawozdań w zakresie liczby złożonych wniosków, przyznanych środków i postępie realizowanych projektów;
 • bieżącego monitoringu realizowanych na Politechnice Gdańskiej projektów – monitoring poprawności realizacji projektu zgodnie z wytycznymi;
 • monitoringu zachowywania trwałości projektów zgodnie z wytycznymi
 • promowanie Programów Międzynarodowych oraz Funduszu Strukturalnych poprzez organizację szkoleń i konferencji, a także przekazujemy bieżące informacje na temat szkoleń i konferencji zewnętrznych.

Realizujemy projekt Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Ramowego UE HORYZONT 2020.RPK HORYZONT 2020 wspiera podmioty z województw pomorskiego i kujawsko-pomoskiego w zakresie uczestnictwa w programie  HORYZONT 2020 (www.rpkgdansk.pl).

W skład Działu Projektów wchodza trzy zespoły:

 • Funduszy Strukturalnych
 • Krajowych Programów Badawczych
 • Międzynarodowych Programów Badawczych