Aktualności Aktualności

Stypendia dla zdolnych pierwszorocznych studentów Politechniki Gdańskiej

Wzorem lat ubiegłych studenci rozpoczynający naukę na Politechnice Gdańskiej mają szansę na stypendia naukowe i to już od pierwszego roku. Wniosek należy złożyć do poniedziałku 5 listopada 2018 r. Pod uwagę będą brane wybitne wyniki w nauce oraz sukcesy twórcze, a także osiągnięcia sportowe. Pierwszeństwo będą mieli uczestnicy projektu „Zdolni z Pomorza”.

Stypendia będą przyznawane z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Gdańskiej. Już w roku 2013 władze Politechniki Gdańskiej, wychodząc naprzeciw zapowiedziom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stworzyły możliwość przyznawania stypendiów wyróżniającym się studentom pierwszego roku za wybitne wyniki w nauce osiągnięte na poprzednim etapie edukacyjnym oraz osiągnięcia twórcze, a także sportowe.

– Warto docenić i wesprzeć młodych ludzi, którzy już na poziomie szkoły średniej angażują się w uczniowskie projekty naukowe, uczestniczą w konferencjach młodzieżowych, rozwijają swoje zainteresowania często wykraczające poza zakres szkolny. Oczywiście ważne są sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach, ale nie tylko one świadczą o potencjale i uzdolnieniach uczniów. Dlatego uczelnia nasza wykorzystując własny fundusz stypendialny stara się już na pierwszym roku wspierać osoby rozpoczynające studia na Politechnice Gdańskiej i posiadające wybitne wyniki w nauce oraz sukcesy twórcze – mówi dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość dr Barbara Wikieł, doc. PG.

Należy jednak dodać, że – zgodnie z regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Gdańskiej – stypendia za osiągnięcia twórcze i wybitne wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe nie mogą być przyznawane osobom pobierającym z tego tytułu stypendia pochodzące ze środków budżetu państwa.

Politechnika Gdańska ma duże doświadczenie w opiece nad uczniami uzdolnionymi. Nasza Uczelnia brała udział w przygotowaniu i realizacji prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w całym województwie w latach 2010-2013 projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, w skrócie znanego pod nazwą „Zdolni z Pomorza”. Projekt ten skierowany był do najwybitniejszych uczniów naszego regionu, posiadających szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Stworzony w ramach projektu regionalny system wspierania uczniów uzdolnionych na trwałe wpisał się już do polityki edukacyjnej regionu pomorskiego.

W 2016 r. Politechnika Gdańska przystąpiła, w partnerstwie z Samorządem Województwa Pomorskiego, do realizacji kolejnej edycji projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” przewidzianej na lata 2016-2021. Dr Barbara Wikieł jest opiekunem naukowym i jednocześnie kierownikiem tego projektu.

UWAGA! Podania wraz z wykazem osiągnięć (na przygotowanym formularzu do pobrania tutaj) i dokumentami potwierdzającymi ich zdobycie (w tym kserokopią świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i świadectwa maturalnego) należy złożyć w pok. 212 w Bratniaku (w godz. 10.00-14.00) do poniedziałku 5 listopada 2018 roku.