Aktualności Aktualności

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

W terminie do 25 października 2019 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi na rok akademicki 2019/2020.

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

 • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami

lub

 • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

 • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
 • posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Osobą uprawnioną do składnia wniosku o stypendium jest rektor. Za podpisanie elektroniczne wniosku oraz wysyłkę przez ePUAP będzie odpowiedzialny Dział Spraw Studencki.

Studenci, którzy są zainteresowani złożeniem wniosku o stypendium ministra powinni do 10 października 2019 r. (czwartek) dostarczyć:

 1. wypełniony wniosek (bez uzupełnionej części A) w formacie docx na adres dss@pg.edu.pl;
 2. odręcznie podpisane oświadczenie do Działu Spraw Studenckich (budynek Bratniak pokój 211-212);
 3. komplet załączników dokumentujących osiągnięcia zgodnie z opisem na stronie ministerstwa do Działu Spraw Studenckich (budynek Bratniak pokój 211-212).

Wszystkie niezbędne informacje oraz wzory wniosku dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego