Aktualności Aktualności

Wyniki rozpatrzonych odwołań DS - 10.07.2020 [PL + ENG]

English version below

Na portalu mojaPG zostały opublikowane wyniki rozpatrzonych odwołań dot. przyznania miejsc w Domach Studenckich.

Studenci, którzy otrzymali decyzję – odmowa / nie przyznano:

 1. mają utrzymaną decyzję z I etapu, wraz z jej poprzednim uzasadnieniem tj. zbyt mała ilość pkt do uzyskania nr DS z wyższej preferencji lub koniec studiów do 30.09.2020 r.; albo
 2. nie otrzymali miejsca w DS w II etapie, gdyż nie ubiegali się o miejsce w etapie poprzednim.

Drodzy Studenci - nie ma możliwości, abyście wszyscy mogli zamieszkać w DS3, DS9 czy DS8, DS4, DS6. Akademiki niestety nie są z gumy.

Wszyscy studenci, którzy nie otrzymali DS lub otrzymali niepreferencyjny nr DS mogą wziąć udział w V etapie rozdziału miejsc.

Studenci, którzy kończą studia, ale zamierzają się zrekrutować na nowe studia powinni wziąć udział w III etapie rozdziału miejsc.

Studenci, którzy są na ostatnim semestrze studiów II stopnia, ale z jakiegoś powodu nie skończą ich do 30.09.2020 r. mogą wziąć udział w V etapie rozdziału miejsc, pod warunkiem dostarczenia dokumentów potwierdzających ten fakt np. zaświadczenie z dziekanatu.

Jeśli otrzymałeś miejsce w Domu Studenckim:

 • Studenci, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenckim (DS) zobowiązani są do wpłacenia kaucji gwarancyjnej w wysokości 300 zł do dnia 31 lipca 2020 r. Do Studenta należy obowiązek zapewnienia pełnej kwoty kaucji na swoim koncie. W sytuacji wątpliwej student powinien zgłosić się do administracji Osiedla Studenckiego w celu weryfikacji kwoty kaucji na swoim koncie. 
 • Studenci, którzy otrzymali miejsce w DS powinni złożyć wniosek o przyznanie pokoju w terminie 10-14.07.2020 r.
 • Studenci, którzy otrzymali miejsce w DS zobowiązani są do zakwaterowania się najpóźniej do 4 października 2020 r. Po tym terminie studenci tracą prawo do zamieszkania w DS na okres co najmniej jednego roku akademickiego, a dodatkowo wpłacona kaucja nie będzie podlegać zwrotowi (nie dotyczy osób, które pisemnie powiadomiły administrację DS o późniejszym przyjeździe).
 • Kwaterowanie osób, którym przyznano miejsca w Domu Studenckim rozpoczyna się 28 września 2020 r. 
 • Studenci, którzy chcą zrezygnować z prawa do zamieszkania w Domu Studenckim, a wpłacili kaucję gwarancyjną, powinni zgłosić ten fakt pisemnie do OKS (Odwoławcza Komisja Stypendialna, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk) w terminie do 4 września 2020 r.  W przypadku złożenia rezygnacji wpłacona kaucja będzie podlegać zwrotowi.
 • Wysokość opłat za zamieszanie w akademiku określa „Cennik opłat za zamieszkanie w domach studenckich”, który dostępny jest na stronie Osiedla Studenckiego

 

The results of the pending appeals regarding places in Student Houses were published on the MyGUT portal.

Students who received the decision - refusal / not granted:

 1. have their decision from the first stage, together with its previous justification, i.e. too few points to obtain DS with a higher preference or the end of studies until 30.09.2020; or
 2. they did not receive a place in DS in the second stage, because they did not apply for a place in the previous stage.
Dear students - it is not possible for you all to live in DS3, DS9 or DS8, DS4, DS6. The dorms are not made of rubber.

All students who have not received DS or have received a non-preferential DS number may take part in the fifth stage of the distribution of seats.

Students who graduate but intend to recruit for new studies should take part in the third stage of the distribution of places.

Students who are on the last semester of second degree studies, but for some reason will not finish them by 30.09.2020 can take part in the fifth stage of the distribution of places, provided they provide documents confirming this fact, e.g. a certificate from the dean's office.

If you received a place in the Student House:

 • Students who have received a place at the Student House (DS) are required to pay a guarantee deposit of PLN 300 by July 31, 2020. It is the student's responsibility to provide the full amount of the deposit on their account. In a doubtful situation, a student should report to the administration of Student Housing to verify the amount of the deposit on his account.
 • Students who have received a place in DS are required to stay at the latest by October 4, 2020. After this date, students lose their right to reside in DS for at least one academic year, and the deposit will not be refundable (not applicable to people who notified the administration of DS in writing of a later arrival).
 • Accommodation of people who have been allocated places in the Student House begins on 28 September 2020 
 • Students who want to give up their right to live in the Student House and have paid a guarantee deposit should report this fact in writing to OKS (Appeal Scholarship Commission, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk) by 4 September 2020 r. In the event of cancellation, the deposit will be refundable.
 • The amount of fees for confusion in the dormitory is specified in the "Price list for residence in student housing", which is available on the website of Osiedla Studenckiego