Zarządzenie Rektora PG nr 29/2016 z 12 października 2016 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Zarządzenie Rektora PG nr 30/2016 z 18 października 2016 r. w sprawie: zmiany załącznika nr 5 w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora PG nr 29/2016 z 12 października 2016 r.

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 1 - Dokumentowanie dochodu

Załącznik Nr 2 - Ustalanie dochodu

Załącznik Nr 3 - Zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów

Załącznik Nr 4 - Ustalanie kwot stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Załącznik Nr 5 - Wyznaczanie punktacji do stypendium dla najlepszych doktorantów (z ZR 30/2016)

Załącznik Nr 6 - Zapomogi

Załącznik Nr 7 - Ustalanie kwot stypendium dla najlepszych doktorantów

Załącznik Nr 8 - Wzory wniosków oraz druków

Załącznik Nr 9 - Przepisy uszczegóławiające związane z wprowadzeniem elektronicznego systemu przyjmowania wniosków o świadczenia pomocy materialnej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

Oświadczenie o dochodach dla prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej

Wniosek o stypendium socjalne dla studentów

Wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego w dochodzie rodziny

Wniosek o uwzględnienie dochodu uzyskanego w dochodzie rodziny

Wniosek o stypendium specjalne dla niepełnosprawnych studentów

Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej dla studentów

Wniosek o przedłużenie stypendium socjalnego dla studentów studiów II stopnia, którzy studia I stopnia ukończyli na Politechnice Gdańskiej

Wniosek o przedłużenie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych dla studentów studiów II stopnia, którzy studia I stopnia ukończyli na Politechnice Gdańskiej

Oświadczenie o zmianie okoliczności mających wpływ na przyznane/nie przyznane prawo do stypendium socjalnego

Oświadczenie o dochodach i źródłach utrzymania