Wnioski o świadczenia dla studentów Politechniki Gdańskiej należy składać za pośrednictwem portalu Moja PG. 

Doktoranci, którzy rozpoczeli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 traktowani są wg regulaminu jak studenci studiów III stopnia

Instrukcja składania podań za pośrednictwem portalu Moja PG jest dostępna pod adresem https://pomoc.pg.edu.pl/stypendia-studenckie/ 

 1. W module Stypendia wprowadzone są następujące statusy wniosków:
  1. gdy wniosek znajduje się u studenta/doktoranta:
   1. Kopia robocza,
   2. Wysłany;
  2.  gdy wniosek znajduje się w Komisji:
   1. Przyjęty,
   2. Wezwanie do uzupełnienia,
   3. W opracowaniu,
   4. Oczekuje na decyzję;
  3. informujące o zakończeniu postępowania:
   1. Przyznano,
   2. Odmowa,
   3. Bez rozpoznania,
   4. Rezygnacja.
 2. Student, po wyborze odpowiedniego rodzaju świadczenia przechodzi do elektronicznego formularza, celem uzupełnienia go o niezbędne informacje.
 3. W danym roku akademickim Moduł Stypendia umożliwia złożenie przez studenta:
  1. jednego wniosku o stypendium socjalne, niezależnie od liczby studiowanych kierunków na PG;
  2. jednego wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, niezależnie od liczby studiowanych kierunków na PG;
  3. wielu wniosków o zapomogę, do momentu pozytywnego rozpatrzenia przez Komisję dwóch wniosków o zapomogę w danym roku akademickim, niezależnie od liczby studiowanych kierunków;
  4. jednego wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów na kierunku, na którym student studiuje;
  5. jednego wniosku o miejsce w DS na dany rok akademicki w danym etapie.
 4. Student może przerwać wypełnianie elektronicznego formularza poprzez kliknięcie przycisku „Anuluj” lub zachować wpisane informacje za pomocą przycisku „Zapisz kopię roboczą”, w celu późniejszego uzupełnienia. Po kliknięciu „Zapisz kopię roboczą” wniosek przechodzi do statusu „Kopia Robocza”.
 5. Po całkowitym wypełnieniu formularza (wypełnienie wszystkich wymaganych pól i zatwierdzenie oświadczeń wskazanych w formularzu) student generuje wniosek i klikając przycisk „Wyślij”, wysyła elektroniczny formularz do KS. Status wniosku zmienia się na „Wysłany”.
 6. Status „Wysłany” umożliwia wydrukowanie wniosku przez studenta w celu opatrzenia go własnoręcznym podpisem i złożenia  w danej KS wraz z wymaganymi dokumentami.
 7. Student powinien dostarczyć wniosek opisany w ust. 6 niniejszego paragrafu w terminie ustalonym zgodnie z §20 niniejszego regulaminu. Komisja rozpatruje wyłącznie wygenerowane i wydrukowane wnioski, opatrzone własnoręcznym podpisem studenta, do których są dołączone wymagane dokumenty.
 8. Po przyjęciu wniosku przez KS, status wniosku może zmienić się na „Przyjęty” lub „Wezwanie do uzupełnienia”.
 9. Dla wniosków, o których mowa w ust. 3 pkt 1) – 4) niniejszego paragrafu status „Przyjęty” lub „Wezwanie do uzupełnienia” wskazuje na rozpoczęcie postępowania, w myśl przepisów KPA.
 10. Dla wniosków, o których mowa w ust. 3 pkt 5) niniejszego paragrafu status „Przyjęty” wskazuje na złożenie wniosku przez studenta.
 11. Po przyjęciu przez Komisję wniosku, student może na bieżąco sprawdzać stan prac nad wnioskiem.
 12. Status „Przyjęty” oznacza poprawne dostarczenie wydrukowanego wniosku do KS.
 13. Status „Wezwanie do uzupełnienia” informuje studenta, że złożony wniosek nie jest złożony wraz z wymaganymi dokumentami. Student powinien zgłosić się do KS w celu wyjaśnienia sytuacji oraz złożenia wymaganych dokumentów.
 14. Status „W opracowaniu” wskazuje na podjęcie prac nad analizą formalną wniosku oraz badanie dokumentacji dostarczonej przez studenta.
 15. Status „Przyjęty” oraz „W opracowaniu” może, w razie konieczności, przejść w status „Wezwanie do uzupełnienia”.
 16. Status „Oczekuje na decyzję” oznacza zakończenie prac nad wnioskiem studenta/doktoranta i przekazanie sprawy na posiedzenie KS w celu podjęcia decyzji.
 17. Status „Przyznano” lub „Odmowa” wskazuje na rozpatrzenie wniosku studenta i odpowiednio przyznanie lub odmowę przyznania świadczenia, o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszego regulaminu. Powyższe statusy informują o możliwości odebrania decyzji. Odbiór decyzji następuje w miejscu i czasie wyznaczonym przez Komisję.
 18. Status „Bez rozpoznania” wskazuje na brak rozpoznania wniosku spowodowany nieusunięciem braków w wyznaczonym  terminie.
 19. Status „Rezygnacja” wskazuje na zaniechanie składania wniosku przez studenta. Aby zrezygnować z wnioskowania należy pisemnie oświadczyć Komisji o chęci rezygnacji.
 20. Po złożeniu pisemnego oświadczenia o chęci rezygnacji z wnioskowania o przyznanie świadczeń, o których mowa w §1 ust. 1 niniejszego regulamin, student ma prawo do złożenia kolejnego wniosku o świadczenie, o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszego regulaminu zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu.