Prawo do zamieszkania w Domach Studenckich Politechniki Gdańskiej przysługuje w pierwszej kolejności zamiejscowym studentom PG studiującym w trybie stacjonarnym (wraz z małżonkami i dziećmi), którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Miejsca w domach studenckich  są przyznawane na podstawie podania złożonego wraz z kompletem dokumentów.

Studenci składają podania do Wydziałowych Komisji Stypendialnych w terminach określonych w Komunikacie Prorektora ds. Kształcenia.

Podział  miejsc w Domach Studenckich dokonywany jest V etapach:

  1. Etap I - rozdzielana jest pula do 75% miejsc z przeznaczeniem dla studentów lat starszych oraz kandydatów na pierwszy rok studiów II stopnia, którzy studia I stopnia ukończyli na PG.
  2. Etap II - rozdzielana jest pula miejsc dopełniająca do 78% miejsc z przeznaczeniem dla studentów lat starszych oraz kandydatów na I rok studiów II stopnia. Polega on na uwzględnieniu rozpatrzonych odwołań studentów lat starszych oraz ewentualnym przyznaniu miejsc osobom z listy rezerwowej.
  3. Etap III - rozdzielana jest pula 21% miejsc z przeznaczeniem dla nowo przyjętych studentów.
  4. Etap IV - rozdzielana jest pula do 1% miejsc z przeznaczeniem dla nowo przyjętych studentów. Polega na uwzględnieniu rozpatrzonych odwołań nowo przyjętych studentów.
  5. Etap V - rozdzielana jest pula miejsc niewykorzystanych z poprzednich etapów oraz pozyskanych w wyniku rezygnacji z miejsca w akademiku.

Uczelniane zasady i regulaminy przyznawania miejsc w Domach Studenckich dostępne są tu.