JAK OTRZYMAĆ AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 WZÓR PODANIA O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM NALEŻY POBRAĆ ZE STRONY DZIAŁU

III etap: (dla nowo przyjętych studentów)

  • Od 23 lipca do 3 sierpnia 2018 r. nowo przyjęci studenci dostarczają do UKS, podanie o przyznanie miejsc w DS wraz z kompletem wymaganych załączników. Podanie można dostarczyć osobiście, w godzinach dyżurów lub przesłać pocztą na adres:

Uczelniana Komisja Stypendialna
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

z dopiskiem „akademiki”

Za datę dostarczenia uważa się datę wpłynięcia podania na uczelnię.

  • 8 sierpnia 2018 r. UKS zamieszcza na stronie http://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich/aktualnosci oraz na drzwiach wyznaczonej siedziby UKS obwieszczenie odnośnie przydziału miejsc. Od decyzji UKS przysługuje odwołanie złożone do OKS w terminie do 17.08.2018 r. Odwołanie można przesłać pocztą na adres:

Odwoławcza Komisja Stypendialna
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

z dopiskiem „akademiki – odwołania”

Za datę dostarczenia uważa się datę wpłynięcia podania do OKS.

IV etap: (dla nowo przyjętych studentów)

 

Wykaz skrótów:

DS - Domy Studenckie Politechniki Gdańskiej
OKS - Odwoławcza Komisja Stypendialna
UKS - Uczelniana Komisja Stypendialna