Klauzula informacyjna dla studentów ubiegających się o przyznanie miejsca w Domu Studenckim:

 1. administratorem danych osobowych wskazanych we wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, o którym mowa w Zarządzeniu Rektora nr 13/2015 i 10/2016 jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku , ul. G. Narutowicza 11/12;
 2. Politechnika Gdańska powołała inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e - mail: iod@pg.edu.pl;
 3. dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim oraz realizacji łączącej mnie i Politechnikę Gdańską decyzji kończącej postępowanie w sprawie, stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 pkt c 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO);
 4. podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa;
 5. dane osobowe będą przetwarzane przez cały rok akademicki, w którym złożony zostanie wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną:
  1. przekazane do teczki studenta, znajdującej się w dziekanacie i będą przechowywane przez 50 lat – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2018/2019 lub wcześniej,
  2. przechowywane w archiwum przez 5 lat, a następnie brakowane – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2019/2020 lub później;
 6. student ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 7. student ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. podanie studenta danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla potrzeb rozpatrzenia wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim. W przypadku odmowy podania danych, nie będzie możliwa realizacja poszczególnych celów wskazanych wyżej;
 9. przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 10. administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.