Na podstawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej, Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG, na podstawie propozycji Uczelnianej Komisji Stypendialnej PG zaakceptował na rok akademicki 2018/2019 następujące warunki przyznawania świadczeń pomocy materialnej z Funduszu Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów Politechniki Gdańskiej. 

Stypendium socjalne:

Wskaźnik Podstawa prawna Wartość
Dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego §15 ust. 1 Regulaminu 900 zł 
Podstawa naliczania stypendium socjalnego §18 ust. 2 Regulaminu 1000 zł
Zwiększenie stypendium socjalnego §20 ust. 2 Regulaminu 300 zł
Kwota minimalna stypendium §18 ust. 4 Regulaminu 100 zł
Kwota maksymalna stypendium socjalnego (bez dodatku): §18 ust. 4 Regulaminu 1000 zł

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów:

Kwoty i sposób podziału puli zatwierdzone na podstawie §13 ust. 1 Regulaminu

Wskaźnik Wartość
Kwota minimalna stypendium Rektora dla najlepszych studentów 400 zł 
Kwota maksymalna stypendium Rektora dla najlepszych studentów 800 zł
Kwota stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawana wg kryterium III 600 zł

 

Kwota stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawana wg ktyterium II:

Uzyskane punkty wg kryterium II Kwota stypendium
0 - 20 300 zł 
21 - 39 400 zł 
40 - 59 500 zł
60 - 100 550 zł 

 

Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych

Kwota minimalna, o której mowa w §34 ust. 6 Regulaminu: 350 zł

 

Zapomoga

Kwota minimalna, o której mowa w §36 ust. 6 Regulaminu: 50 zł

Kwota maksymalnao której mowa w §36 ust. 6 Regulaminu: 1 000 zł