Na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej, warunki przyznawania świadczeń dla studentów na rok akademicki 2019/2020 zostanie ustalona nie później niż 4 listopada. 
Podane wartości wkaźników są podane orientacyjnie i obowiązywały w roku akademickim 2018/2019.

Stypendium socjalne:

Wskaźnik Wartość
Dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego 900 zł
Podstawa naliczania stypendium socjalnego 1000 zł
Kwota minimalna stypendium 100 zł
Kwota maksymalna stypendium socjalnego (ze zwiększeniem) 1000 zł
Maksymalna kwota zwiększenia stypendium socjalnego  

 

Stypendium rektora:

Kwoty stypendium rektora przyznawana wg kryterium I:

Wskaźnik Wartość
Kwota minimalna stypendium Rektora dla najlepszych studentów 400 zł
Kwota maksymalna stypendium Rektora dla najlepszych studentów 800 zł
Maksymalny procent studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium rektora  

 

Kwoty stypendium rektora przyznawana wg kryterium II:

Uzyskane punkty wg kryterium II Kwota stypendium
0 - 20 300 zł
21 - 39 400 zł
40 - 59 500 zł
60 - 100 550 zł

 

Kwoty stypendium rektora przyznawana wg kryterium III: 600 zł

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

Minimalna wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych: 350 zł

 

Zapomoga

Minimalna wysokość zapomogi: 50 zł

Maksymalna wysokość zapomogi: 1000 zł

Powyższe kwoty obowiązywały w roku akademickim 2018/2019 i nie muszą mieć odzwierciedlenia w roku akademickim 2019/2020