Ogłoszenia Ogłoszenia

Stypendium rektora dla najlepszych studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia

Od roku akademickiego 2014/2015 o stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów (zgodnie z uchwałą senatu Politechniki Gdańskiej dotyczącą Warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej)