Ogłoszenia Ogłoszenia

Stypendium socjalne - dochód utracony/uzyskany

Definicję dochodu utraconego i uzyskanego regulują przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. - o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.):

1. art. 3 pkt 23 utrata dochodu - oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • utratą zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub socjalnej;
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm);
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń przysługujących w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w przypadku śmierci osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

2. art. 3 pkt 24 uzyskanie dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego;
 • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • uzyskaniem zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub socjalnej;
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm) ;
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.