Ogłoszenia Ogłoszenia

Zmiany w sposobie ustalania dochodu w rodzinie studenta oraz doktoranta od 1 października 2014 r

1 października 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.
Na jej podstawie uległy zmianie zasady ustalania dochodu w rodzinie studenta i doktoranta oraz przyznawania świadczeń pomocy materialnej.

1. Do dochodu będą się wliczały następujące stypendia:

 • Stypendium doktoranckie;

 • Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej;

 • Stypendium za wyniki w nauce dla studentów przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi;

 • Stypendium naukowe dla doktorantów przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi.

2. Do dochodu nie będą się wliczały stypendia o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).
Art. 21 ust. 1 pkt 40b: Wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.

3. Zmianie ulegają przepisy pozwalające na ubieganie się o przyznanie stypendium socjalnego bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta/doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
Student i doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osób, o których mowa powyżej:

 • w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

  • ukończył 26. rok życia,

  • pozostaje w związku małżeńskim,

  • ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2,

lub

 • jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

  • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

  • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1-2, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

  • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

4. Rektor, dziekan, wydziałowa komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna są uprawnione do żądania, w uzasadnionych przypadkach, doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta/doktoranta i rodziny studenta/doktoranta i uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia kryterium trudnej sytuacji materialnej.

5. W przypadku niedostarczenia przez studenta/doktoranta zaświadczenia, o którym mowa w pkt 4, student/doktorant może być wezwany do złożenia wyjaśnień. Niezłożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odmową przyznania stypendium socjalnego.

6. Każdy student, który będzie otrzymywał świadczenia pomocy materialnej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia uczelni o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w art. 184 ust. 5 ustawy (tj. o ukończeniu innego kierunku studiów), mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej.