Najbliższe, najważniejsze terminy:

8.05-24.05.2017 r. – składanie podań o przyznanie miejsc w DS  wraz z kompletem dokumentów do Wydziałowych Komisji Stypendialnych. Złożone wnioski muszą być kompletne, nie będzie możliwości donoszenia dokumentów po 24 maja. Wykaz dokumentów, niezbędnych do złożenia podania o przyznanie miejsca w DS dostępny jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej. Dokumenty mają dotyczyć roku 2016, a zaświadczenia z Urzędów Skarbowych o dochodach muszą być wystawione z datą majową.

31.05.2017 r. - wyniki rozdziału miejsc w Domach Studenckich. Obwieszczenie odnośnie przydziału miejsc będzie dostępne na stronie www.sspg.pl oraz na drzwiach WKS-ów.

1.06-7.06.2017 r. – składanie odwołań od decyzji w sprawie przyznanych miejsc w Domach Studenckich. Na złożenie odwołania jest tylko 5 dni roboczych. Odwołania składa się w Wydziałowych Komisjach Stypendialnych.

9.06.2017 r. -  Wyniki rozpatrzonych odwołań. Obwieszczenie odnośnie rozpatrzonych odwołań będzie dostępne na stronie www.sspg.pl raz na drzwiach biura OKS.

Miejsca w DS 5 przyznawane są tylko na semestr zimowy r. ak. 2017/2018
Studenci, którzy otrzymają miejsce w  Domu Studenckim w etapach I i II są zobowiązani do wpłacenia kaucji w wysokości 200 zł do dnia 14 lipca 2017 r. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w akademiku.