Najbliższe, najważniejsze terminy:

8.05-24.05.2019 r. – składanie podań o przyznanie miejsc w DS  wraz z kompletem dokumentów do Wydziałowych Komisji Stypendialnych. Złożone wnioski muszą być kompletne, nie będzie możliwości donoszenia dokumentów po 24 maja. Wykaz dokumentów, niezbędnych do złożenia podania o przyznanie miejsca w DS dostępny jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej. Dokumenty mają dotyczyć roku 2018, a zaświadczenia z Urzędów Skarbowych o dochodach (lub braku dochodów) muszą być wystawione z datą majową.

31.05.2019 r. - wyniki rozdziału miejsc w Domach Studenckich. Obwieszczenie odnośnie przydziału miejsc będzie dostępne na stronie Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej, Działu Spraw Studenckich oraz na drzwiach WKS-ów.

3.06-6.06.2019 r. – składanie odwołań od decyzji w sprawie przyznanych miejsc w Domach Studenckich. Na złożenie odwołania są tylko 4 dni robocze. Odwołania składa się w Wydziałowych Komisjach Stypendialnych.

12.06.2019 r. -  Wyniki rozpatrzonych odwołań. Obwieszczenie odnośnie rozpatrzonych odwołań będzie dostępne na stronie Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej, Działu Spraw Studenckich oraz na drzwiach biura OKS.

Studenci, którzy otrzymają miejsce w  Domu Studenckim w etapach I i II są zobowiązani do wpłacenia kaucji w wysokości 300 zł do dnia 15 lipca 2019 r. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w akademiku.
Od roku akademickiego 2019/2020 kaucja została podniesiona z 200 zł na 300 zł. Osoby, które mają wpłacone 200 zł zoobowiązane są dopłacić 100 zł do 15 lipca 2019 r. Niewpłacenie brakującej kwoty jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w akademiku.