§34 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej

  1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy o rehabilitacji.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta.
Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych, wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, należy składać w Komisji Stypendialnej.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznane jest w danym roku akademickim na okres do 10 miesięcy. W przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem trwa jeden semestr - stypendium wypłacane jest tylko do końca tego semestru na okres do 5 miesięcy.