§34 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej

  1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy o rehabilitacji.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta.
Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych, wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, należy składać w Komisji Stypendialnej w terminach:

Semestr zimowy: 7.10 - 21.10.2019 r.

Semestr letni: 25.02 - 6.03.2020 r.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznane jest w danym roku akademickim na okres do 10 miesięcy. W przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem trwa jeden semestr - stypendium wypłacane jest tylko do końca tego semestru na okres do 5 miesięcy.