§36 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej

  1. Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na co najmniej poziomie krajowym.
  2. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
    1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego;
    2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach ustawy o sporcie.

 Średnia ocen w momencie składania wniosku może być inna niż rzeczywista. Pamiętajcie natomiast, że jest to średnia ważona, a nie arytmetyczna. W szczególności zwróćcie uwagę jeśli jeden z semestrów ma przedmioty z punktami ECTS na „zal”. (szczegóły znajdziecie w §16 Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej)

W ostatnim dniu składania wniosków wszystkim wnioskodawcom zostaną pobrane „jeszcze raz” średnie ocen zgodnie z Regulaminem (odpowiednio za 1 lub 2 ostatnie semestry). Osoby, które nie studiowały w poprzednich semestrach na Politechnice Gdańskiej są zobowiązane do dostarczenia zaświadczenia z dziekanatu (poprzedniej uczelni)/suplementu dyplomu. Na zaświadczeniu z dziekanatu musi być wyraźnie napisane z jakiego okresu jest podana średnia ocen. Oczywiście w przypadkach wątpliwych student zostanie wezwany do uzupełnienia dokumentacji. 

Osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe muszą pochodzić z właściwego okresu (2 poprzednich semestrów), przy czym dla potrzeb stypendium rektora przyjmuje się, że:

  • semestr zimowy trwał od 1 października (2019) do 29 lutego (2020)
  • semestr letni trwał od 1 marca (2020) do 30 września (2020).
Przyjmuje się, że ważna jest data osiągnięcia (np.: data publikacji), a nie data zatwierdzenia fiszki w MojaPG – szczególnie istotne dla studentów studiów III stopnia.

Każde z osiągnięć musi być konkretnie wpisane w elektroniczny wniosek i udokumentowane. W przypadkach wątpliwych Komisja wezwie studenta do uzupełnienia.

Jeśli w danej grupie studentów (studentów w jednym rankingu punktowym) znajdą się osoby, które mają brakujące dokumenty to cała grupa czeka na tę właśnie osobę.