§36 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej

  1. Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na co najmniej poziomie krajowym.
  2. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
    1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego;
    2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach ustawy o sporcie.

Wnioski o przyznanie stypendium rektora należy składać w Komisji Stypendialnej w terminach:

Semestr zimowy: 7.10 - 21.10.2019 r.

Semestr letni: 25.02 - 6.03.2020 r.