§21 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

  1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów (dwa ostatnie semestry) wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

  2. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

  3. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone odpowiednio w ust. 1 nieniejszego paragrafu na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów mogą otrzymać studenci, którzy mieszczą się w grupie do 10% studentów z najwyższą liczbą punktów na każdym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium może być przyznane jednemu studentowi.

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy składać w Odwoławczych Komisjach Stypednialnych ds. stypendiów Rektora w terminach:

1. 15.10-28.10.2018 r.

2. 25.02-10.03.2019 r. – dotyczy studentów/doktorantów, którzy rozpoczynają studia na Politechnice Gdańskiej od semestru letniego.