§13 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

  1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student lub doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

  2. Student lub doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, należy składać w Wydziałowych Komisjach Stypendialnych w terminach:

  • do 20 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego;
W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 termin na złożenie wniosku upływa 24 października 2016r. 
  • do 15 dni od dnia rozpoczęcia semestru letniego danego roku akademickiego w przypadku studentów/doktorantów rozpoczynających studia.

Stypendium socjalne przyznane jest w danym roku akademickim na okres do 10 miesięcy. W przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem trwa jeden semestr - stypendium wypłacane jest tylko do końca tego semestru na okres do 5 miesięcy.

W roku akademickim 2016/2017 dokumenty o dochodach dotyczą roku 2015 r.