§14 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

  1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student lub doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

  2. Student lub doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, należy składać w Wydziałowych Komisjach Stypendialnych w terminach:

1. 15.10-28.10.2018 r.

2. 25.02-10.03.2019 r. – dotyczy studentów/doktorantów, którzy rozpoczynają studia na Politechnice Gdańskiej od semestru letniego.

Stypendium socjalne przyznane jest w danym roku akademickim na okres do 10 miesięcy. W przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem trwa jeden semestr - stypendium wypłacane jest tylko do końca tego semestru na okres do 5 miesięcy.

W roku akademickim 2018/2019 dokumenty o dochodach dotyczą roku 2017 r.