§28 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej

  1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, należy składać w Komisji Stypendialnej w terminach:

Semestr zimowy: 5.10 - 19.10.2020 r.

Semestr letni: 22.02 - 4.03.2021 r.

Stypendium socjalne przyznane jest w danym roku akademickim na okres do 10 miesięcy. W przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem trwa jeden semestr - stypendium wypłacane jest tylko do końca tego semestru na okres do 5 miesięcy.

W roku akademickim 2020/2021 dokumenty o dochodach dotyczą roku 2019 r.