§33 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

  1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student lub doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta/doktoranta.
Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, należy składać w Wydziałowych Komisjach Stypendialnych w terminach:

  • do 20 dni od dnia rozpoczęcia roku akademickiego;

W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 termin na złożenie wniosku upływa 24 października 2016r. 
  • do 15 dni od dnia rozpoczęcia semestru letniego danego roku akademickiego w przypadku studentów/doktorantów rozpoczynających studia.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznane jest w danym roku akademickim na okres do 10 miesięcy. W przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem trwa jeden semestr - stypendium wypłacane jest tylko do końca tego semestru na okres do 5 miesięcy.