§34 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

  1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student lub doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta/doktoranta.
Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, należy składać w Wydziałowych Komisjach Stypendialnych w terminach:

1. 15.10-28.10.2018 r.

2. 25.02-10.03.2019 r. – dotyczy studentów/doktorantów, którzy rozpoczynają studia na Politechnice Gdańskiej od semestru letniego.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznane jest w danym roku akademickim na okres do 10 miesięcy. W przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem trwa jeden semestr - stypendium wypłacane jest tylko do końca tego semestru na okres do 5 miesięcy.