WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ Z PODANIEM O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019:
W przypadku studentów cudzoziemców wymagane jest jedynie podanie o przyznanie miejsca w Domu Studenckim - inne dokumenty są zbędne.

1. W przypadku studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

 •  potwierdzona kserokopia właściwego orzeczenia;

2. W przypadku studentów wliczających do wspólnego gospodarstwa domowego rodzeństwo lub własne dzieci:

 • dokument potwierdzający ww. skład rodziny: skrócony odpis aktu urodzenia;
 • w przypadku uczącego się rodzeństwa/dzieci wnioskodawcy, które ukończyło 18 lat - zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, gdzie kontynuują naukę (konieczne jest zaświadczenie, nie można przedkładać kserokopii legitymacji czy indeksu, jeśli rodzeństwo w tym roku było w klasie maturalnej wystarczy przedstawić zaświadczenie z taką właśnie informacją, jeśli rodzeństwo brało teraz udział w rekrutacji na studia można przedstawić decyzję o przyjęciu);
 • w przypadku niepełnosprawności rodzeństwa/dzieci - orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność;

3. Dla każdego pełnoletniego członka rodziny (dotyczy to także Ciebie i Twojego rodzeństwa jeśli ukończyło 18 lat):

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o całkowitym dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym 2017. Zaświadczenie powinno zawierać informacje o wysokości: dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, należnego podatku;
 • ewentualny brak dochodu również musi być udokumentowany zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego;
 • zaświadczenie określające wysokość opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (z ZUS/KRUS/Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA/wojskowego biura emerytalnego/biura emerytalnego służby więziennej) w roku kalendarzowym 2017 (to zaświadczenie są zobowiązane złożyć tylko osoby, które w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego za 2017 rok miały wykazany dochód);
 • dodatkowe zaświadczenia dotyczące działalności gospodarczej (obowiązkowe w zależności od wariantu):
 • dla osób nieprowadzących działalność gospodarczą: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niefigurowaniu w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o figurowaniu w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych;
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach określonych przez ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania działalności gospodarczej oraz deklaracja o dochodzie pomniejszonym o należny zryczałtowany podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (druk z Uczelni);

4. Dla każdego członka rodziny posiadającego gospodarstwo rolne (jeśli ktoś z członków rodziny posiada gospodarstwo rolne):

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych (a nie fizycznych);

5. W przypadku utraty dochodu przez pełnoletniego członka rodziny:

 • wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego (druk z Uczelni);
 • dokument potwierdzający utratę dochodu przez członka rodziny oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;

6. W przypadku uzyskania dodatkowego dochodu przez pełnoletniego członka rodziny:

 • wniosek o uzwględnienie dpchodu uzyskanego (druk z Uczelni);
 • dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego przez członka rodziny dochodu z pierwszego pełnego miesiąca;

7. W przypadku zatrudnienia za granicą:

 • zaświadczenie o wynagrodzeniu rocznym netto za 2017 rok w języku polskim lub tłumaczenie zaświadczenia wystawionego w języku obcym wraz z oryginałem;

8. W przypadku rodziny niepełnej:

 • gdy rodzic nie żyje – potwierdzona kserokopia aktu zgonu;
 • gdy rodzic żyje - wyrok sądu lub ugoda sądowa o przyznaniu i wysokości alimentów. W przypadkach uzasadnionych należy przedstawić zaświadczenie komornika o wysokości egzekwowanych alimentów lub zaświadczenie komornika o częściowej lub całkowitej bezskuteczności ich egzekucji;
 • zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Rodzinie o pobieranych świadczeniach z Funduszu Alimentacyjnego;

9. W przypadku małżeństw studentów:

 • akt małżeństwa;
 • studenci zamierzający zawrzeć związek małżeński muszą dostarczyć do OKS akt małżeństwa przed zakończeniem IV etapu rozdziału miejsc w domach studenckich.

10. W przypadku posiadania innych dochodów, które nie wynikają z w/w dokumentów:

 • zaświadczenia dokumentujące wysokość tych dochodów;

11. W przypadku, gdy członek rodziny ma inne zobowiązania alimentacyjne:

 • dokumenty poświadczające opłacanie alimentów.