§35 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej

  1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

  2. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, maksymalnie 2 krotne w ciągu roku akademickiego.

Zapomoga przyznawana jest na podstawie wniosku i załączonych dokumentów potwierdzających zdarzenie. Podanie o zapomogę można złożyć w Komisji Stypendialnej w terminie nie później niż do 6 miesięcy po wystąpieniu zdarzenia, na które student powołuje się w podaniu.