§35 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

  1. Zapomoga może być przyznana studentowi/doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

  2. Student lub doktorant może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, maksymalnie 2 krotne w ciągu roku akademickiego.

Zapomoga losowa przyznawana jest na podstawie wniosku i załączonych dokumentów potwierdzających zdarzenie losowe. Podanie o zapomogę można złożyć w Wydziałowej Komisji Stypendialnej w terminie nie później niż do 6 miesięcy po wystąpieniu zdarzenia, na które student/doktorant powołuje się w podaniu.