§35 Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej

  1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

  2. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, maksymalnie 2 krotne w ciągu roku akademickiego.

Zapomoga przyznawana jest na podstawie wniosku i załączonych dokumentów potwierdzających zdarzenie. Podanie o zapomogę można złożyć w Komisji Stypendialnej w terminie nie później niż do 6 miesięcy po wystąpieniu zdarzenia, na które student powołuje się w podaniu.

Od 1 października 2020r. wnioski o zapomogę przyjmuje i proceduje Komisja Stypendialna.
Od 19 października 2020r. wnioski są rozpatrywane przez Rektora Politechniki Gdańskiej. 
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że: 
w spawach dot. zapomóg nie stosuje się Kodeksu Postępowania Administracyjnego (brak wezwań do uzupełnienia, brak terminu rozpatrzenia, brak decyzji w formie papierowej);
wnioski składa się za pośrednictwem platformy MojaPG i dostarcza w formie papierowej, wraz z brakującymi dokumentami, do Komisji Stypendialnej (WIĘCEJ)
wszelka korespondencja i procedury są wykonywane przez Komisję Stypendialna, ale ostatecznie wnioski rozpatruje Rektor Politechniki Gdańskiej
wnioski złożone w dniach 1 - 19 października 2020r. podlegają rozpatrzeniu przez Rektora PG