Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13 2010 z 10 maja 2010

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 21 2014 z dnia 15 kwietnia 2014

Procedura udzielania zamówień na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy Pzp

Dział Zamówień Publicznych jest jednostką organizacyjną administracji centralnej Politechniki Gdańskiej.

Do zadań działu należy:

 1. przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 2. przyjmowanie od jednostek organizacyjnych i bilansowanie w skali uczelni rocznych planów zamówień publicznych jednostek i sporządzenie planu zamówień publicznych uczelni,
 3. aktualizacja planu w oparciu o zatwierdzone korekty,
 4. prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych,
 5. zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych na tablicy ogłoszeń, przekazywanie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz zamieszczenie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych na wniosek jednostki organizacyjnej,
 6. współpraca z realizatorami i komisjami przetargowymi we wszystkich fazach udzielania zamówienia publicznego,
 7. parafowanie, na wniosek jednostki organizacyjnej, prawidłowości sporządzenia SIWZ,
 8. współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych,
 9. doradztwo i udzielanie informacji pracownikom Politechniki Gdańskiej z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
 10. organizacja szkoleń z zakresu zamówień publicznych,
 11. gromadzenie i udostępnianie literatury z zakresu zamówień publicznych,
 12. prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych.