O nas

Dział Zarządzania Jakością (DZJ) jest jednostką ogólnouczelnianą administracji centralnej Politechniki Gdańskiej, utworzoną 9 marca 2009 r. na mocy zarządzenia Rektora PG nr 8/2009 z 6 marca 2009 r.

DZJ podlega zwierzchnictwu prorektora ds. organizacji.


Zadania realizowane przez Dział Zarządzania Jakością:

1) w zakresie jakości kształcenia:

   a) udział w pracach oraz obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG (UKZJK), w tym między innymi:

 • opracowywanie projektów działań i dokumentacji dotyczących kształtowania polityki zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, w tym ogólnouczelnianych procedur oraz aktów prawnych związanych z działalnością UKZJK;
 • tworzenie narzędzi monitorowania prawidłowości procesów związanych z Uczelnianym Systemem Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na PG;
 • organizacja seminariów „Dzień Jakości PG” oraz publikowanie zeszytów problemowych;
 • monitorowanie i aktualizowanie danych publikowanych w Uczelnianej Księdze Jakości Kształcenia;
 • prowadzenie rejestru i przechowywanie dokumentacji wydawanej przez UKZJK i kierowanej do UKZJK;
 • przygotowywanie posiedzeń UKZJK;
 • realizacja innych zadań powierzonych przez przewodniczącego UKZJK;

    b) prowadzenie działań administracyjnych związanych z akredytacją KAUT oraz pomoc w przygotowywaniu wniosków o akredytację przez wydziały;

   c) prowadzenie działań administracyjnych związanych z akredytacją PKA oraz pomoc w opracowywaniu raportów samooceny przez wydziały;

   d) udział w pracach oraz obsługa administracyjna Zespołu ds. Katalogu ECTS, w tym:

 • koordynowanie działań związanych z uzupełnianiem kart przedmiotów i kierunków,
 • monitorowanie i aktualizowanie danych publikowanych w katalogu ECTS,
 • opracowywanie aktów prawnych związanych z katalogiem ECTS,
 • realizacji innych zadań powierzonych przez przewodniczącego Zespołu;

   e) udział w posiedzeniach oraz opiniowanie projektów opracowywanych przez Senacką Komisję ds. Kształcenia;

   f) współpraca z Zespołem ds. programów studiów na PG w zakresie monitorowania aktualności i poprawności publikowanych informacji o programach studiów w katalogu ECTS;

   g) ścisła współpraca z CUI celem wdrażania udoskonaleń w katalogu ECTS i aplikacji Programy Kształcenia oraz innych systemach informatycznych PG, powiązanych z jakością kształcenia;

   h) monitorowanie zmian w wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących wymagań stawianym katalogom ECTS oraz certyfikacji ECTS Label;

   i) monitorowanie doświadczeń krajowych i zagranicznych w zakresie jakości kształcenia;

   j) współpraca z pełnomocnikiem rektora ds. realizacji projektu CDIO;

2) w zakresie jakości badań naukowych wspomaganie laboratoriów badawczych Uczelni w uzyskiwaniu akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji (PCA), w tym opracowywanie dokumentów stanowiących podstawę procesu oraz udział w ocenach wstępnych oraz ocenach na miejscu;

3) w zakresie jakości zarządzania:

   a) udział w pracach Uczelnianego Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na PG;

   b) udział w pracach Uczelnianego Zespołu ds. monitorowania wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na PG;

   c) koordynowanie działań związanych z udziałem Uczelni w rankingach i projakościowych konkursach krajowych i międzynarodowych. Śledzenie nowych możliwości uczestnictwa PG w rankingach i konkursach projakościowych;

   d) udział w pracach Zespołu ds. Politechniki Otwartej, w tym wsparcie w organizowaniu wydarzeń;

   e) prowadzenie i aktualizacja stron internetowych dotyczących:

 • pracy działu: http://pg.edu.pl/dzial-zarzadzania-jakoscia,
 • jakości kształcenia na PG: http://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia,
 • katalogu informacyjnego ECTS: http://ects.pg.edu.pl/,
 • wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na PG: http://pg.edu.pl/excellence-in-research;

   f) bieżące prowadzenie dokumentacji administracyjnej działu;

   g) inne zadania zgodnie z wytycznymi prorektora ds. organizacji.