O NAS

Dział Zarządzania Jakością (DZJ) jest jednostką ogólnouczelnianą administracji centralnej Politechniki Gdańskiej, utworzoną w marcu 2009 roku na mocy Zarządzenia Rektora PG nr 8/2009 z 6 marca 2009 r.

DZJ podlega zwierzchnictwu prorektora ds. organizacji (zgodznie z Zarządzeniem Rektora nr 23/2016 z 1 września 2016 r.).


OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Jakość kształcenia »

Akredytacje i certyfikacje »

Rankingi i konkursy projakościowe »

Strategia HR4R PG »

Optymalizacja procesów »


SZCZEGÓŁOWE ZADANIA (wg Zarządzenia Rektora PG nr 6/2017 z 23 maja 2017 r.)

1. w zakresie jakości kształcenia:

a) udział w pracach oraz obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG (UKZJK);

 • opracowywanie projektów działań i dokumentacji dotyczących kształtowania polityki zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, w tym ogólnouczelnianych procedur oraz aktów prawnych związanych z działalnością UKZJK;
 • tworzenie narzędzi monitorowania prawidłowości procesów związanych z Uczelnianym Systemem Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na PG;
 • organizacja seminariów „Dzień Jakości PG” oraz publikowanie Zeszytów problemowych, seria Jakość Kształcenia;
 • monitorowanie i aktualizowanie danych publikowanych w Uczelnianej Księdze Jakości Kształcenia;
 • prowadzenie rejestru i przechowywanie dokumentacji wydawanej przez UKZJK i kierowanej do UKZJK;
 • przygotowywanie posiedzeń UKZJK;
 • realizacja innych zadań powierzonych przez przewodniczącego UKZJK;

b) prowadzenie działań administracyjnych związanych z akredytacją KAUT oraz pomoc w przygotowywaniu wniosków o akredytację przez wydziały;

c) prowadzenie działań administracyjnych związanych z akredytacją PKA oraz pomoc w opracowywaniu raportów samooceny przez wydziały;

d) udział w pracach oraz obsługa administracyjna Zespołu ds. Katalogu ECTS;

 • koordynowanie działań związanych z uzupełnianiem kart przedmiotów i kierunków,
 • monitorowanie i aktualizowanie danych publikowanych w katalogu ECTS,
 • opracowywanie aktów prawnych związanych z katalogiem ECTS,
 • realizacji innych zadań powierzonych przez przewodniczącego Zespołu;

e) udział w posiedzeniach oraz opiniowanie projektów opracowywanych przez Senacką Komisję ds. Kształcenia;

f) współpraca z Zespołem ds. programów studiów na PG w zakresie monitorowania aktualności i poprawności publikowanych informacji o programach studiów w katalogu ECTS;

g) ścisła współpraca z CUI celem wdrażania udoskonaleń w katalogu ECTS i aplikacji Programy Kształcenia oraz innych systemach informatycznych PG, powiązanych z jakością kształcenia;

h) monitorowanie zmian w wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących wymagań stawianym katalogom ECTS oraz certyfikacji ECTS Label;

i) monitorowanie doświadczeń krajowych i zagranicznych w zakresie jakości kształcenia;

j) współpraca z pełnomocnikiem rektora ds. realizacji projektu CDIO;

2. w zakresie jakości badań naukowych:

a) wspomaganie laboratoriów badawczych Uczelni w uzyskiwaniu akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji (PCA), w tym opracowywanie dokumentów stanowiących podstawę procesu oraz udział w ocenach wstępnych oraz ocenach na miejscu;

3. w zakresie jakości zarządzania:

a) udział w pracach Uczelnianego Zespołu ds. wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na PG;

b) udział w pracach Uczelnianego Zespołu ds. monitorowania wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na PG;

c) koordynowanie działań związanych z udziałem Uczelni w rankingach i projakościowych konkursach krajowych i międzynarodowych. Śledzenie nowych możliwości uczestnictwa PG w rankingach i konkursach projakościowych;

d) udział w pracach Zespołu ds. Politechniki Otwartej, w tym wsparcie w organizowaniu wydarzeń;

f) bieżące prowadzenie dokumentacji administracyjnej działu;

g) inne zadania zgodnie z wytycznymi prorektora ds. organizacji.