O NAS

Dział Zarządzania Jakością (DZJ) jest jednostką ogólnouczelnianą administracji centralnej Politechniki Gdańskiej, utworzoną w marcu 2009 roku na mocy Zarządzenia Rektora PG nr 8/2009 z 6 marca 2009 r.

DZJ podlega zwierzchnictwu prorektora ds. organizacji i rozwoju (zgodznie z Zarządzeniem Rektora nr 38/2019 z 1 października 2019 r.).


OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Jakość kształcenia »

Akredytacje i certyfikacje »

Rankingi i konkursy projakościowe

Strategia HR4R PG »

Optymalizacja procesów »


SZCZEGÓŁOWE ZADANIA (wg Zarządzenia Rektora PG nr 38/2019 z 1 października 2019 r.)

1. w zakresie jakości kształcenia:

 • wspieranie wydziałów i Uczelni w uzyskiwaniu akredytacji krajowych (PKA, KAUT) oraz międzynarodowych związanych z jakością kształcenia, w tym wsparcie w opracowywaniu raportów samooceny oraz czynny udział w ocenach akredytacyjnych;
 • wspieranie władz Uczelni w przygotowywaniu raportów w związku z ocenami instytucjonalnymi (krajowymi i międzynarodowymi) w obszarze jakości kształcenia;
 • udział w pracach oraz obsługa administracyjna Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na PG (UKZJK), w tym m.in.: opracowywanie projektów działań i dokumentacji dotyczących kształtowania polityki zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia, np. ogólnouczelnianych procedur oraz aktów prawnych związanych z jakością kształcenia na PG; opracowywanie i doskonalenie narzędzi wspierających i monitorujących Uczelniany Systemem Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na PG;
 • udział w pracach oraz obsługa administracyjna Zespołu ds. Katalogu ECTS;
 • udział w posiedzeniach oraz opiniowanie projektów opracowywanych przez Senacką Komisję ds. Kształcenia;
 • współpraca z Zespołem ds. programów studiów na PG w zakresie monitorowania aktualności i poprawności publikowanych informacji o programach studiów w katalogu ECTS;
 • ścisła współpraca z CUI celem wdrażania udoskonaleń w katalogu ECTS i aplikacji Programy Kształcenia oraz innych systemach informatycznych PG powiązanych z jakością kształcenia;
 • monitorowanie zmian w wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących wymagań stawianym katalogom ECTS;
 • monitorowanie doświadczeń krajowych i zagranicznych w zakresie jakości kształcenia;
 • współpraca z pełnomocnikiem rektora ds. realizacji projektu CDIO

2. w zakresie jakości badań naukowych:

 • wspomaganie laboratoriów badawczych Uczelni w uzyskiwaniu i utrzymywaniu akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji (PCA), w tym opracowywanie dokumentów stanowiących podstawę procesu oraz udział w ocenach wstępnych oraz ocenach na miejscu;

3. w zakresie jakości zarządzania:

 • udział w pracach Uczelnianych Zespołów ds. wdrożenia oraz monitorowania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na PG;
 • koordynowanie działań związanych z udziałem Uczelni w rankingach i projakościowych konkursach krajowych i międzynarodowych. Śledzenie nowych możliwości uczestnictwa PG w rankingach i konkursach projakościowych;
 • prowadzenie i aktualizacja stron internetowych dotyczących: pracy działu, jakości kształcenia na PG, katalogu informacyjnego ECTS, wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych na PG;
 • bieżące prowadzenie dokumentacji administracyjnej działu;
 • inne zadania zgodnie z wytycznymi prorektora ds. organizacji.