Akredytacja ECTN dla kierunku Chemia

Kierunek Chemia przeszedł pozytywnie akredytację ECTN (European Chemistry Thematic Network) i w dniu 20 stycznia 2020 r. otrzymał 3 międzynaodowe certyfikaty ECTN Chemistry EurobachelorECTN Chemistry EuromasterECTN Chemistry Doctorate Eurolabel.

Absolwenci, którzy rozpoczynają studia między wrześniem 2019 r. a wrześniem 2024 r. są uprawnieni do otrzymania anglojęzycznych suplementów do dyplomów zatwierdzonych przez Uczelnię i Europejskie Stowarzyszenie Tematyczne Sieci Chemicznej, z których wynika, że ich stopień naukowy i wykształcenie jest tożsame z uzyskiwanym na innych uczelniach posiadających akredytację ECTN.

Akredytacja była możliwa dzięki dofinansowaniu MNiSW w ramach projektu pozakonkursowego pt. Akredytacje zagraniczne” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na temat stowarzyszenia i i akredytacji ECTN można znaleźć na stronie internetowej: http://ectn.eu/.

 

Międzynarodowa organizacja CEEMAN przyznała WZiE PG akredytację CEEMAN International Quality Accreditation

– Jest to akredytacja o charakterze instytucjonalnym, co oznacza, że ocenie przez międzynarodowy zespół ekspertów poddane zostały wszystkie prowadzone na WZiE kierunki kształcenia, jakość prowadzonych badań naukowych oraz poziom internacjonalizacji w obszarze edukacji i kadry naukowej. Ponadto oceniono system zapewniania jakości kształcenia, a także zaangażowanie wydziału w inicjatywy współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem instytucjonalnym i biznesowym – wyjaśnia dr Magdalena Popowska, odpowiedzialna za cały proces akredytacji WZiE i wspierana przez zespół z prof. Julitą Wasilczuk, dziekan wydziału na czele.

International Quality Accreditation potwierdza sprawne funkcjonowanie, dobry poziom dydaktyki i badań naukowych oraz stabilności finansowej, a także wysoką jakość kształcenia, kompleksowe podejście do zaspokajania potrzeb studentów i wzbogacania ich ogólnego doświadczenia akademickiego. Akredytację przyznaje CEEMAN, międzynarodowa organizacja założona w 1993 roku w celu podwyższania jakości edukacji w zakresie zarządzania, najpierw w Europie środkowo-wschodniej, a obecnie na całym świecie. Szczegółowe informacje na temat CEEMAN można znaleźć na jej stronie internetowej: http://www.ceeman.org/home.

 

Studia MBA realizowane na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG posiadają międzynarodowy certyfikat Association of Masters In Business Administration (AMBA), który potwierdza najwyższą jakość kształcenia.

Association of Masters In Business Administration to międzynarodowa organizacja istniejąca od 1967 roku, zajmująca się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu, która przyznaje międzynarodowe akredytacje dla uczelni prowadzących programy Master of Business Administration. 

W Polsce certyfikat AMBA posiada jedynie 5 uczelni.

Szczegółowe informacje na temat studiów MBA prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG znajdują się na stronie https://mba.pg.edu.pl/.

 

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG na mocy umowy z SAS Institute Sp. z o.o. włączył do programu studiów kierunku Matematyka blok zajęć pod nazwą „Certyfikat SAS”.

Osoby, które zrealizują 240 godzin zajęć objętych ścieżką "Certyfikat SAS" oraz uzyskają z tych zajęć średnią ocenę co najmniej 4.0, otrzymają wydany przez SAS Institute Sp. z o.o. Certyfikat SAS.

Szczegółowe informacje na temat certyfikatu znajdują się na stronie Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

 

CENTRUM INFORMATYCZNE TRÓJMIEJSKIEJ AKADEMICKIEJ SIECI KOMPUTEROWEJ (CI TASK)

Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) w celu podniesienia jakości świadczonych usług wprowadziło w 2016 roku system zarządzania jakością potwierdzając spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009. W marcu 2018 roku Centrum uzyskało pozytywny wynik procesu certyfikacji dla nowej normy i tym samym wprowadziło system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie:

 •     administrowanie komputerów dużej mocy;
 •     nadzorowanie sieci komputerowych;
 •     przygotowanie i prowadzenie projektów;
 •     programowanie oraz wytwarzanie aplikacji, usługi informatyczne.

Wiecej informacji dostępne na stronie: https://task.gda.pl/

 

CENTRUM MORSKICH TECHNOLOGII MILITARNYCH

Centrum Morskich Technologii Militarnych (CMTM) posiada następujące certyfikaty:

 • certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015,
 • certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami AQAP 2110:2016,
 • certyfikat zgodności funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Kontroli.

Wszystkie certyfikaty dotyczą poniższego zakresu:

Projektowanie, wytwarzanie i serwisowanie wraz z oprogramowaniem:

 • systemów elektroniki morskiej i lotniczej,
 • bezzałogowych systemów mobilnych,
 • systemów magnetometrycznych i demagnetyzacji,
 • zabezpieczeń antykorozyjnych.

Więcej informacji dostępne na stronie: https://cmtm.pg.edu.pl/

 

KATEDRA TECHNOLOGII OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH, SYSTEMÓW JAKOŚCI I MATERIAŁOZNAWSTWA

Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów jakości i Materiałoznawstwa na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa posiada certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 w następującym zakresie:

Badania naukowe, analityczne i laboratoryjne w dziedzinie oceanotechniki, okrętownictwa, technik pomiarowych i materiałoznawstwa. Wykonawstwo w zakresie mechaniki maszyn, obróbki skrawaniem i spawalnictwa.

Więcej informacji dostępne na stronie: https://oio.pg.edu.pl/katedra-technologii-obiektow-plywajacych-systemow-jakosci-i-materialoznawstwa/