Polska komisja Akredytacyjna (PKA)

Aktualnie PKA ocenia jakość kształcenia na kierunku studiów (ocena programowa), uwzględniając stopień spełnienia kryteriów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 poz. 1842 z późn. zm.) oraz stanowiących załączniki nr 1 i 2 do statutu PKA (załącznik do uchwały Nr 3/2016 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 29 listopada 2016 r.).

Do końca 2016 r. PKA oceniała dwa obszary: 

  • jakość kształcenia na kierunkach, poziomach i profilach studiów wyższych (ocena programowa);
  • działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni wyższych oraz jakość kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych (ocena instytucjonalna).
Aktualne informacje o ocenach PKA kierunków i wydziałów na Politechnice Gdańskiej znajdują się na stronie Jakość kształcenia na PG.