WYDARZENIA

Wyróżnienie HR Excellence in Research dla PG na następne 3 lata - decyzja KE - listopad 2019 r.

W dniu 21 listopada 2019 r. Komisja Europejska przekazała decyzję o utrzymaniu wyróżnienia HR dla Politechniki Gdańskiej na następne 3 lata, uznając realizację Strategii HR4R PG za systematyczną i zgodną z opisem w planie działań, zaś same działania za cechujące się podwyższoną jakością.

Po 2 latach od uzyskania prawa do posługiwania się Logo HR przez PG, Zespół asesorów KE na podstawie "Wewnętrznego Przeglądu wdrożenia Planu Działań" (ang. Internal Review) oraz "Raportu samooceny wg listy kontrolnej OTM-R" (ang. OTM-R checklist), a także informacji publikowanych na stronie poświęconej Strategii HR4R PG (https://pg.edu.pl/excellence-in-research), dokonał oceny śródokresowej działań PG w zakresie wdrażania zasad Karty i Kodeksu Naukowca .

Oceniający stwierdzili, że wdrażanie planu działania jest zapewniane w sposób rzetelny, systematyczny i projakościowy, zaś Logo HR prezentowane na stronach internetowych w sposób widoczny. Zachęcili PG do kontynuowania podjętych działań i dalszego wdrażania zasad Europejskiej Karty naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, życząc sukcesów i aktualizacji Strategii HR4R za 36 miesięcy.


Wizyta przedstawicieli czeskiego uniwersytetu w Zlin – wrzesień 2019 r.

Przedstawiciele czeskiego uniwersytetu w Zlin (Tomas Bata University in Zlín, UTB) gościli na Politechnice Gdańskiej przez 2 dni (24-25.09.2019 r.). Panie inż. Martina Dostálová (kierownik projektu – specjalista HR) i dr Veronika Mikulcová (młodszy naukowiec z Centrum Systemów Polimerowych) przyjechały, aby poznać dobre praktyki PG oraz podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych.

Na PG odbył się cykl spotkań z pracownikami różnych działów administracji zaangażowanych w realizację Strategii HR4R na PG (Dział Zarządzania Jakością; Dział Projektów; Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, Biuro Karier, Biuro Politechniki Otwartej, Centrum Usług Informatycznych i Biblioteka). Rozmawiano o wyzwaniach i korzyściach związanych z posiadaniem wyróżnienia HR Excellence in Research, ścieżkach rozwoju, udogodnieniach dla naukowców, w tym wsparciu IT i Biblioteki, wymianie zagranicznej i bogatej ofercie kulturowej. Gospodarzem wizyty był Dział Zarządzania Jakością.

Instytut „Centrum Systemów Polimerowych” UTB uzyskał prawo posługiwania się wyróżnieniem HR na początku 2019 r., zaś Politechnika Gdańska posługuje się tym znakiem już ponad 2 lata. PG pod koniec sierpnia br. przedłożyła Komisji Europejskiej "Wewnętrzny Przegląd wdrożenia Planu Działań" (ang. Internal Review) oraz raport samooceny wg listy kontrolnej OTM-R (ang. OTM-R checklist). Od września 2019 r. PG realizuje Strategię HR4R PG na lata 2019-2022 wprowadzoną Zarządzeniem Rektora PG nr 29/2019 z 28 sierpnia 2019 r.

Wizyta przedstawicieli UTB była już kolejną wizytą studyjną zagranicznej uczelni na PG, podczas której występowaliśmy w roli doświadczonego partnera.

Informacje o Strategii HR4R na PG dostępne są na stronie: Excellence in Research.

Na zdjęciu: Michał Nowacki (CUI), Marta Jankowska (DZJ), Marta Morańska (DZJ), Veronika Mikulcová (UTB), Małgorzata Świrydo (DMWA), Agnieszka Lendzion (DZJ), Monika Bizewska (Biuro Politechniki Otwartej), Martina Dostálová (UTB), Magdalena Szuflita-Żurawska (Biblioteka), Renata Downar-Zapolska (DP), Waldemar Dzienisz (Biuro POWER 3.5).

Zdjęcie: Krzysztof Krzempek, PG 2019


VII DZIEŃ JAKOŚCI na PG

W piątek 24 maja 2019 r. odbył się już VII Dzień Jakości PG (program VII seminarium DZIEŃ JAKOŚCI PG).

Poruszane tematy:

  1. Projektowanie uniwersalne – współczesne wyzwanie w kształceniu studentów i w rozwoju badań naukowych na Politechnice Gdańskiej.
  2. Równe traktowanie na PG – wyniki ankiety.
  3. Dobra komunikacja jako metoda przeciwdziałania nieporozumieniom i konfliktom.
  4. Akceptowalny poziom podobieństwa prac dyplomowych realizowanych na PG.
  5. Kompetencje przyszłości – kierunek zmian w jakości kształcenia.
  6. Metody i pomoce dydaktyczne w procesie kształcenia.

Wśród prelegentów i zaproszonych gości byli reprezentanci różnych grup interesariuszy PG: władze Uczelni, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji i studenci.


Szkolenie „Wyróżnienie ‘HR Excellence in Research’ – praktyczne wskazówki” – listopad 2018 r.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej w dniu 6 listopada 2018 r. zorganizował na PG szkolenie „Wyróżnienie ‘HR Excellence in Research’ – praktyczne wskazówki w aplikacji, realizacji i ewaluacji”. Spotkanie było miesjcem wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami instytucji wdrażających wytyczne Karty i Kodeksu Naukowca.

Celem szkolenia było przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej:
- Korzyści dla instytucji wynikających z posiadania wyróżnienia 'HR Excellence in Reseach' (tzw. "Logo HR");
- Zasad aplikowania o wyróżnienie 'HR Excellence in Research';
- Oczekiwań Komisji Europejskiej wobec podmiotów aplikujących o "logo HR" (GAP analysis, action plan);
- Porad, jak przygotować się do interim assessment, wymagań KE i dobrych praktyk;
- Opisu procesu oceny wniosków o wyróżnienie 'HR Excellence in Research' i raportów okresowych;
- „Audytu na miejscu” oraz wytycznych, jak przygotować się do wizyty asesorów.

Szkolenie poprowadziła Pani Lucyna Kejna z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Gości, z ramienia PG, powiatała Pani Renata Downar-Zapolska, kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE. Wśród uczestników szkolenia byli w większości przedstawiciele działów projektów z uczelni i innych instytucji polskich. PG reprezentowali pracownicy Działu Projektów i Działu Zarządzania Jakością. 

Szkolenie było współfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji o szkoleniu: proeuro@pg.edu.pl.

Międzynarodowa akredytacja instytucjonalna EUA-IEP – wrzesień 2018 r.

Politechnika Gdańska pomyślnie zakończyła procedury międzynarodowej oceny instytucjonalnej i 10 września 2018 r. uzyskała prawo posługiwania się wyróżnieniem EUA-IEP (ang. 'European University Association - Institutional Evaluation Programme'). PG jest trzecią instytucją w Polsce, która uzyskała akredytację EUA-IEP. Uczelnia będzie mogła posługiwać się logo EUA-IEP przez najbliższe 5 lat.

EUA przekazało raport oceny instytucjonalnej PG wraz z rekomendacjami zmian. Po roku od uzyskania akredytacji EUA-IEP Uczelnia przygotowała i przekazała do EUA raport postępu, uwzględniający wdrożone zmiany zainicjowane przez EUA-IEP. 

W dniu 30 października 2019 r. EUA przekazało oficjalną odpowiedź na raport postępu PG. Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów zwróciło szczególną uwagę na podejmowane działania Uczelni w celu wzmocnienia profilu badawczego i zasugerowało przyjęcie strategicznego podejścia do tej kwestii, aby zapewnić stały i zrównoważony wzrost działalności badawczej i finansowania we wszystkich priorytetowych obszarach uniwersytetu. EUA poleciło również uwzględnić dalsze monitorowanie i ocenę wdrażania planu rozwoju uniwersytetu, aby zapewnić skuteczne jego wdrożenie.

 PG od roku do trzech lat ma prawo starać się o kontynuację oceny instytucjonalnej.

Dokumenty postępu wdrażania zaleceń EUA na PG
Raport postępu wdrażania zmian na PG (rok po ocenie EUA) - 11 września 2019 r. 
Odpowiedź EUA na raport postępu wdrażania zmian na PG - 30 października 2019 r.
Więcej informacji o procedurze akredytacji i działaniach EUA: https://www.iep-qaa.org/.

Wizyta przedstawicieli Czeskiej Politechniki w Pradze – lipiec 2018 r.

Politechnika Gdańska, obchodząca 18 lipca 2018 r. rocznicę uzyskania praw posługiwania się logo HR Excellence in Research, w dniach 9-11 lipca gościła przedstawicieli Czeskiej Politechniki w Pradze (CVUT). 

Alena Kralova z Wydziału Inżynierii Jądrowej i Fizycznej oraz Jaroslava Merunkova z Instytutu Fizyki Technicznej i Eksperymentalnej Czeskiej Politechniki w Pradze przyjechały w ramach wizyty studyjnej na Politechnikę Gdańską. Celem wizyty gości z Czech było poznanie doświadczenia naszej uczelni w pracach nad uzyskaniem wyróżnienia HR od Komisji Europejskiej, opracowywaniem i wdrażaniem Strategii HR4R.

Czeska Politechnika w ubiegłym roku wyraziła poparcie dla zasad „Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Aktualnie, przy rządowym wsparciu finansowym, uczelnia z Pragi opracowuje plan działań wdrażania wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie Karty i Kodeksu Naukowca. Jednym z etapów opracowywania Strategii HR4R na Politechnice Czeskiej jest wymiana doświadczeń z uczelniami, które już przeszły ten proces. Na Politechnice Gdańskiej odbył się cykl spotkań przedstawicieli CVUT z pracownikami różnych działów administracji zaangażowanych w realizację Strategii HR4R na PG (Dział Zarządzania Jakością; Dział Projektów; Dział Spraw Naukowych; Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej; Dział Osobowy i Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej). Gospodarzem wizyty był Dział Zarządzania Jakością. 

Informacje o Strategii HR4R na PG dostępne są na stronie: Excellence in Research.

Na zdjęciu: Agnieszka Klej (DSN), Tatiana Ilczyszyn (DZJ), Marta Gurczyńska (DSN), Alena Kralova (CVUT), Agnieszka Lendzion (DZJ), Jaroslava Merunkova (CVUT), Karolina Wysocka (DMWA), Renata Downar-Zapolska (DP), Joanna Ziobro (DO).

Zdjęcie: Krzysztof Krzempek, PG 2018


VI Dzień Jakości PG – czerwiec 2018 r.

VI Ogólnouczelniane Seminarium "Dzień Jakości PG", które odbyło się 28 czerwca br., miało charakter otwartej debaty, a poruszane zagadnienia dotyczyły aktualnych problemów i wyzwań stojących przed Politechniką Gdańską (program VI seminarium DZIEŃ JAKOŚCI PG).

Rozmawiano o: wdrażaniu Strategii HR4R i kulturze jakości, realizacji profilu praktycznego studiów, organizacji prac w projekcie POWER 3.5, a także o kontrowersjach wokół ankietyzacji oraz wsparciu oferowanym studentom w wejściu na rynek pracy.

Wśród prelegentów i zaproszonych gości byli reprezentanci różnych grup interesariuszy PG - władze uczelni, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji, studenci oraz pracodawcy. Przybyłych przywitał prof. Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki, a prowadzącym obrady był prof. Jacek Kropiwnicki, przewodniczący UKZJK.

Seminarium spotkało się z pozytywnym odzewem, także reprezentantów studentów. Toczyły się niezwykle ożywione i merytoryczne dyskusje. Zapraszamy za rok!


EUA z druga wizytą na PG – maj 2018 r.

W dniach 21–23 maja 2018 r. odbyła się druga, a zarazem ostatnia wizyta przedstawicieli Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association, EUA) na Politechnice Gdańskiej. EUA oceniało Politechnikę Gdańską pod kątem organizacji i zarządzania uczelnią (Institutional Evaluation Programme, IEP). Poddanie się takiej ewaluacji jest dobrowolne, a jej wyniki przedstawiane są w formie rekomendacji dla ocenianego uniwersytetu i wskazówek, które z analizowanych aspektów jego działalności można poprawić. 

Na spotkaniu w dniu 23 maja z udziałem władz uczelni, wydziałów oraz przedstawicieli jednostek centralnych PG, prof. Sokratis Katsikas, przewodniczący komisji oceniającej EUA, przedstawił wstępne uwagi w zakresach Governance and Institutional Decision-Making (zarządzania i podejmowania decyzji w instytucji), Quality Culture (kultury jakości), Teaching and Learning (nauczania i uczenia się), Research (badań), Service to Society (służby społeczeństwu) i Internationalisation (umiędzynarodowienia). Duże wrażenie na członkach komisji zrobiła pozytywna ocena wystawiona przez studentów oraz absolwentów, w tym szczególnie obcokrajowców, którzy z dumą i zadowoleniem wypowiadali się o dokonanym przez nich wyborze uczelni. Członkowie komisji zwracali uwagę na mocne strony uczelni i wskazywali kierunki, w których uczelnia może podążać w celu stałego usprawniania organizacji.

Uzyskanie pozytywnej opinii pozwoli Politechnice Gdańskiej zająć miejsce wśród prestiżowych uczelni europejskich i posługiwyać się wyróżnieniem IEP.

Zdjęcie: Inna Suchkova, PG 2018


Erasmus Staff Training w Liege – "Ocenianie Strategii HRS4R" – marzec 2018 r.

Uniwersytet w Liege w Belgii w dniach 12-16 marca 2018 r. zorganizował warsztaty Erasmus Staff Training dla europejskich uniwersytetów i instytutów naukowych, wdrażających zasady Karty i Kodeksu Naukowca.

Z Polski przyjechało aż 8 osób, a Politechnika Gdańska reprezentowana była przez Agnieszkę Lendzion (DZJ). W spotkaniach brali udział eksperci Komisji Europejskiej (KE), oceniający wnioski instytucji starających się o przyznanie wyróżnienia HR Excellence in Research. Sesje poświęcone były zagadnieniom związanym z metodologią oceniania Strategii HRS4R, przygotowaniem się instytucji do oceny śródokresowej oraz upowszechnianiem Strategii HRS4R wśród różnych grup interesariuszy tych instytucji. Uczestnicy zaprezentowali przykłady dobrych praktyk wdrażania zasad Karty i Kodeksu Naukowca w swoich macierzystych instytucjach. Fabienne Gautier, Kierownik Działu ds. Polityki i Reformy Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) z Komisji Europejskiej, przedstawiła również kluczowe obszary agendy polityki KE dla otwartej nauki.

Z progrmamem i poszczególnymi prezentacjami można zapoznać się na stronie internetowej: Erasmus Staff Training "Master Class 2018 – HRS4R Assessment".

Zdjęcie: ©Michel Houet, Uniwersytet w Liege, Belgia