WYDARZENIA

Już VII DZIEŃ JAKOŚCI na PG - ZAPRASZAMY w piątek 24 maja br.

W najbliższy piątek 24 maja 2019 r. zapraszamy na Dzień Jakości PG wszystkie osoby, którym tematyka jakości, a zwłaszcza jakości kształcenia, jest bliska. Mocno liczymy na odzew ze strony studentów.

Seminarium odbędzie się w Sali Senatu w godzinach 9:00-13:00 (program VII seminarium DZIEŃ JAKOŚCI PG).

Tegoroczne tematy to:

  1. Projektowanie uniwersalne – współczesne wyzwanie w kształceniu studentów i w rozwoju badań naukowych na Politechnice Gdańskiej.

  2. Równe traktowanie na PG – wyniki ankiety.

  3. Dobra komunikacja jako metoda przeciwdziałania nieporozumieniom i konfliktom.

  4. Akceptowalny poziom podobieństwa prac dyplomowych realizowanych na PG.

  5. Kompetencje przyszłości – kierunek zmian w jakości kształcenia.

  6. Metody i pomoce dydaktyczne w procesie kształcenia.

Wśród prelegentów i zaproszonych gości będą reprezentanci różnych grup interesariuszy PG: władze Uczelni, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji i studenci.


Szkolenie „Wyróżnienie ‘HR Excellence in Research’ – praktyczne wskazówki” – listopad 2018 r.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE na Politechnice Gdańskiej w dniu 6 listopada 2018 r. zorganizował na PG szkolenie „Wyróżnienie ‘HR Excellence in Research’ – praktyczne wskazówki w aplikacji, realizacji i ewaluacji”. Spotkanie było miesjcem wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami instytucji wdrażających wytyczne Karty i Kodeksu Naukowca.

Celem szkolenia było przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej:
- Korzyści dla instytucji wynikających z posiadania wyróżnienia 'HR Excellence in Reseach' (tzw. "Logo HR");
- Zasad aplikowania o wyróżnienie 'HR Excellence in Research';
- Oczekiwań Komisji Europejskiej wobec podmiotów aplikujących o "logo HR" (GAP analysis, action plan);
- Porad, jak przygotować się do interim assessment, wymagań KE i dobrych praktyk;
- Opisu procesu oceny wniosków o wyróżnienie 'HR Excellence in Research' i raportów okresowych;
- „Audytu na miejscu” oraz wytycznych, jak przygotować się do wizyty asesorów.

Szkolenie poprowadziła Pani Lucyna Kejna z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Gości, z ramienia PG, powiatała Pani Renata Downar-Zapolska, kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE. Wśród uczestników szkolenia byli w większości przedstawiciele działów projektów z uczelni i innych instytucji polskich. PG reprezentowali pracownicy Działu Projektów i Działu Zarządzania Jakością. 

Szkolenie było współfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji o szkoleniu: proeuro@pg.edu.pl.

Międzynarodowa akredytacja instytucjonalna EUA-IEP – wrzesień 2018 r.

Politechnika Gdańska pomyślnie zakończyła procedury międzynarodowej oceny instytucjonalnej i 10 września 2018 r. uzyskała prawo posługiwania się wyróżnieniem EUA-IEP (ang. 'European University Association - Institutional Evaluation Programme'). PG jest trzecią instytucją w Polsce, która uzyskała akredytację EUA-IEP. Uczelnia będzie mogła posługiwać się logo EUA-IEP przez najbliższe 5 lat.

EUA przekazało raport oceny instytucjonalnej PG wraz z rekomendacjami zmian. Uczelnia w ciągu roku powinna przygotować krótki raport postępu, uwzględniający wdrożone zmiany zainicjowane przez EUA-IEP, a następnie od roku do trzech lat ma prawo starać się o kontynuację oceny instytucjonalnej.

Więcej informacji o procedurze akredytacji i działaniach EUA: https://www.iep-qaa.org/.

Wizyta przedstawicieli Czeskiej Politechniki w Pradze – lipiec 2018 r.

Politechnika Gdańska, obchodząca 18 lipca 2018 r. rocznicę uzyskania praw posługiwania się logo HR Excellence in Research, w dniach 9-11 lipca gościła przedstawicieli Czeskiej Politechniki w Pradze (CVUT). 

Alena Kralova z Wydziału Inżynierii Jądrowej i Fizycznej oraz Jaroslava Merunkova z Instytutu Fizyki Technicznej i Eksperymentalnej Czeskiej Politechniki w Pradze przyjechały w ramach wizyty studyjnej na Politechnikę Gdańską. Celem wizyty gości z Czech było poznanie doświadczenia naszej uczelni w pracach nad uzyskaniem wyróżnienia HR od Komisji Europejskiej, opracowywaniem i wdrażaniem Strategii HR4R.

Czeska Politechnika w ubiegłym roku wyraziła poparcie dla zasad „Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Aktualnie, przy rządowym wsparciu finansowym, uczelnia z Pragi opracowuje plan działań wdrażania wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie Karty i Kodeksu Naukowca. Jednym z etapów opracowywania Strategii HR4R na Politechnice Czeskiej jest wymiana doświadczeń z uczelniami, które już przeszły ten proces. Na Politechnice Gdańskiej odbył się cykl spotkań przedstawicieli CVUT z pracownikami różnych działów administracji zaangażowanych w realizację Strategii HR4R na PG (Dział Zarządzania Jakością; Dział Projektów; Dział Spraw Naukowych; Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej; Dział Osobowy i Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej). Gospodarzem wizyty był Dział Zarządzania Jakością. 

Informacje o Strategii HR4R na PG dostępne są na stronie: Excellence in Research.

Na zdjęciu: Agnieszka Klej (DSN), Tatiana Ilczyszyn (DZJ), Marta Gurczyńska (DSN), Alena Kralova (CVUT), Agnieszka Lendzion (DZJ), Jaroslava Merunkova (CVUT), Karolina Wysocka (DMWA), Renata Downar-Zapolska (DP), Joanna Ziobro (DO).

Zdjęcie: Krzysztof Krzempek, PG 2018


VI Dzień Jakości PG – czerwiec 2018 r.

VI Ogólnouczelniane Seminarium "Dzień Jakości PG", które odbyło się 28 czerwca br., miało charakter otwartej debaty, a poruszane zagadnienia dotyczyły aktualnych problemów i wyzwań stojących przed Politechniką Gdańską (program VI seminarium DZIEŃ JAKOŚCI PG).

Rozmawiano o: wdrażaniu Strategii HR4R i kulturze jakości, realizacji profilu praktycznego studiów, organizacji prac w projekcie POWER 3.5, a także o kontrowersjach wokół ankietyzacji oraz wsparciu oferowanym studentom w wejściu na rynek pracy.

Wśród prelegentów i zaproszonych gości byli reprezentanci różnych grup interesariuszy PG - władze uczelni, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji, studenci oraz pracodawcy. Przybyłych przywitał prof. Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki, a prowadzącym obrady był prof. Jacek Kropiwnicki, przewodniczący UKZJK.

Seminarium spotkało się z pozytywnym odzewem, także reprezentantów studentów. Toczyły się niezwykle ożywione i merytoryczne dyskusje. Zapraszamy za rok!


EUA z druga wizytą na PG – maj 2018 r.

W dniach 21–23 maja 2018 r. odbyła się druga, a zarazem ostatnia wizyta przedstawicieli Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University Association, EUA) na Politechnice Gdańskiej. EUA oceniało Politechnikę Gdańską pod kątem organizacji i zarządzania uczelnią (Institutional Evaluation Programme, IEP). Poddanie się takiej ewaluacji jest dobrowolne, a jej wyniki przedstawiane są w formie rekomendacji dla ocenianego uniwersytetu i wskazówek, które z analizowanych aspektów jego działalności można poprawić. 

Na spotkaniu w dniu 23 maja z udziałem władz uczelni, wydziałów oraz przedstawicieli jednostek centralnych PG, prof. Sokratis Katsikas, przewodniczący komisji oceniającej EUA, przedstawił wstępne uwagi w zakresach Governance and Institutional Decision-Making (zarządzania i podejmowania decyzji w instytucji), Quality Culture (kultury jakości), Teaching and Learning (nauczania i uczenia się), Research (badań), Service to Society (służby społeczeństwu) i Internationalisation (umiędzynarodowienia). Duże wrażenie na członkach komisji zrobiła pozytywna ocena wystawiona przez studentów oraz absolwentów, w tym szczególnie obcokrajowców, którzy z dumą i zadowoleniem wypowiadali się o dokonanym przez nich wyborze uczelni. Członkowie komisji zwracali uwagę na mocne strony uczelni i wskazywali kierunki, w których uczelnia może podążać w celu stałego usprawniania organizacji.

Uzyskanie pozytywnej opinii pozwoli Politechnice Gdańskiej zająć miejsce wśród prestiżowych uczelni europejskich i posługiwyać się wyróżnieniem IEP.

Zdjęcie: Inna Suchkova, PG 2018


Erasmus Staff Training w Liege – "Ocenianie Strategii HRS4R" – marzec 2018 r.

Uniwersytet w Liege w Belgii w dniach 12-16 marca 2018 r. zorganizował warsztaty Erasmus Staff Training dla europejskich uniwersytetów i instytutów naukowych, wdrażających zasady Karty i Kodeksu Naukowca.

Z Polski przyjechało aż 8 osób, a Politechnika Gdańska reprezentowana była przez Agnieszkę Lendzion (DZJ). W spotkaniach brali udział eksperci Komisji Europejskiej (KE), oceniający wnioski instytucji starających się o przyznanie wyróżnienia HR Excellence in Research. Sesje poświęcone były zagadnieniom związanym z metodologią oceniania Strategii HRS4R, przygotowaniem się instytucji do oceny śródokresowej oraz upowszechnianiem Strategii HRS4R wśród różnych grup interesariuszy tych instytucji. Uczestnicy zaprezentowali przykłady dobrych praktyk wdrażania zasad Karty i Kodeksu Naukowca w swoich macierzystych instytucjach. Fabienne Gautier, Kierownik Działu ds. Polityki i Reformy Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) z Komisji Europejskiej, przedstawiła również kluczowe obszary agendy polityki KE dla otwartej nauki.

Z progrmamem i poszczególnymi prezentacjami można zapoznać się na stronie internetowej: Erasmus Staff Training "Master Class 2018 – HRS4R Assessment".

Zdjęcie: ©Michel Houet, Uniwersytet w Liege, Belgia