dr inż. Krzysztof Bikonis

Email krzbikon@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 25 95
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/krzbikon

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Systemów Geoinformatycznych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 610
Numer telefonu (58) 347 25 95
Email binio@eti.pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Kosultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 odbywają się w piątek w godzinach 9:15-11:00.

Materiały do przedmiotu Systemy Wbudowane i Mikroprocesory.

Materiały do przedmiotu Aplikacje Systemów Wbudowanych.(Wyniki kolokwium 03.12.2019)

Notka biograficzna

Krzysztof Bikonis was born in 1976. He graduated from Control Engineering and Robotics, field of study specialization in Computer Control Engineering Systems at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at Gdansk University of Technology (GUT) in 2002. The aim of his thesis entitled "Robust, adaptive algorithms for object tracking maneuvering on the basis of radar data from multiple sources uncertain" was to learn and test the algorithms for state estimation flying objects with particular emphasis on resistant, adaptive and enabling the use of multiple sensors algorithms. The result of the work was a collection of programs implementing known algorithms, the results of studies and also proposals for multi-radar systems. In the same year he was employed as an assistant in the Department of Telemonitoring Systems at GUT, which in 2003 was transformed into the Department of Geoinformatics Systems. In 2007 he obtained a PhD in technical sciences in the discipline of computer science specialization of geoinformatics systems. The main objective of doctoral thesis entitled "Seabed shape reconstruction algorithm and three-dimensional underwater objects vizualization" was to develop algorithms for three-dimensional reconstruction of seabed shape basing on echograms obtained from side scan sonar system. The second objective was to create a system of three-dimensional interactive virtual scenes for selected underwater objects (large and dispersed) using a Virtual Reality Modeling Language (VRML) and providing the possibility to share them on the Internet. In 2008 he was employed as an assistant professor in the Department of Geoinformatics Systems at GUT. He has experience in the field of signal processing techniques, programming, digital signal processors and embedded systems, as well as issues relating to Geographic Information Systems, digital maps, satellite navigation systems. He is the author or co-author of numerous scientific publications, such as articles, research reports, and papers presented at national and international scientific conferences. He was a member of many research projects, both national and international. He is a member of the Polish Acoustical Society (PTA) and the European Acoustics Association (EAA). Current topics of research include issues related to the analysis and processing of data from inertial sensors, and their use to compensate for tilts in the acoustic measurement systems, determining the distance on the basis of data from inertial sensors, and their integration with GPS data to improve the positioning accuracy of objects moving with small speed.

Link to the list of publications

 

Krzysztof Bikonis urodził się w 1976 r. Ukończył studia na kierunku Automatyka i Robotyka, specjalność Komputerowe Systemy Automatyki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji I Informatyki Politechniki Gdańskiej w 2002 r. Celem pracy dyplomowej pt. „Odporne, adaptacyjne algorytmy śledzenie obiektów manewrujących na podstawie danych radiolokacyjnych z wielu niepewnych źródeł” było poznanie i przebadanie algorytmów estymacji stanu obiektów latających ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów odpornych, adaptacyjnych oraz umożliwiających wykorzystanie wielu sensorów. Efektem pracy jest zbiór programów implementujących poznane algorytmy, wyniki przeprowadzonych badań oraz wnioski dotyczące systemów wieloradarowych. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Systemów Telemonitoringu PG, która w roku 2003 przekształciła się w Katedrę Systemów Geoinforamtycznych. W roku 2007 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka specjalności systemy geoinforamtyczne. Głównym celem rozprawy doktorskiej pt. „Algorytmy rekonstrukcji kształtu dna morskiego i trójwymiarowa wizualizacja obiektów podwodnych” było opracowanie algorytmów trójwymiarowej rekonstrukcji kształtu dna morskiego z echogramów uzyskanych w trakcie przeszukiwań akustycznych sonarem bocznym. Drugim celem było stworzenie systemu trójwymiarowych interaktywnych wirtualnych scen dla wybranych obiektów podwodnych (rozległych i rozproszonych) z wykorzystaniem języków opisu wirtualnej rzeczywistości oraz zapewnienie możliwości udostępniania ich w sieci Internet. W roku 2008 został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów Geoinformatycznych  PG. Posiada doświadczenie z zakresu technik przetwarzania sygnałów, programowania procesorów sygnałowych i systemów wbudowanych, jak również tematyki dotyczącej Systemów Informacji Przestrzennej, map cyfrowych, systemów nawigacji satelitarnej. Jest autorem, bądź współautorem licznych publikacji naukowych, m. in. artykułów, raportów badawczych, a także referatów prezentowanych podczas międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych. Był i jest uczestnikiem wielu projektów badawczych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Akustycznego (PTA) oraz European Acoustics Association (EAA). Aktualna tematyka prowadzonych badań naukowych obejmuje zagadnienia związane z analiza i przetwarzaniem danych z sensorów inercyjnych oraz ich wykorzystania do kompensacji przechyłów w akustycznych systemach pomiarowych, wyznaczania przebytej drogi na podstawie danych z sensorów inercyjnych oraz ich integracja z danymi z systemu GPS w celu poprawy dokładności pozycjonowania obiektów przemieszczających się z niedużymi prędkościami.

Odnośnik do listy publikacji