dr inż. arch. Bogusława Konarzewska

Email bogkonar@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 26 19
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/bogkonar

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 363
Numer telefonu (58) 347 26 19

Notka biograficzna

Bogusława Konarzewska jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Tytuł magistra inżyniera architekta obroniła w 2002 roku na Wydziale Architektury PG, podobnie jak pracę doktorską zatytułowaną : „ Aktywność współczesnych fasad w kontekście rozwoju innowacyjnych technologii” (14.XII. 2010). Na Wydziale Architektury jest koordynatorem ds. CDiO. Jej badania koncentrują się wokół nowych technologii materiałowych i budowlanych, innowacyjnych rozwiązań architektonicznych wykorzystujących najnowsze osiągnięcia inżynierii materiałowej, materiałów zaawansowanych technologicznie, biomateriałów, ale także  rozwiązań typu low-tech czy materiałów pochodzących z recycylingu.  Obszar jej badań i zainteresowań obejmuje także budownictwo energooszczędne i pasywne. Drugim polem zainteresowań są procesy integrowania nowych technologii elektronicznych i medialnych w obrębie architektury, samego budynku jak i przestrzeni miasta oraz procesy interakcji pomiędzy budynkiem, człowiekiem i  otoczeniem. Jest współautorem  międzynarodowego  projektu:  Art and Science – Synergy of Art and Technology in Urban Spaces (2011).

Jej publikacje ukazują się w pismach krajowych i zagranicznych: Wpływ innowacyjnych technologii w budownictwie na kształtowanie relacji budynek-człowiek (Konarzewska B.), [w]: Czasopismo Techniczne (2011), Hybrydowe fasady aktywne - od cech wizualnych po zyski środowiskowe zintegrowanych rozwiązań organicznych (Konarzewska B. Nyka L.) [w] Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo Inżynieria Środowiska (2012), Detal medialny- od zamysłu projektowego do proponowanych rozwiązań technicznych (Konarzewska B.) [w]: Czasopismo Techniczne (2012), Module architecture as alternative approach to traditional construction processes (Janowicz R., Konarzewska B.) [w]: XIX LSCE (2013), Włókna światłowodowe od oryginalnych systemów materiałowych po przestrzenne struktury architektoniczne(Konarzewska B.) [w]:    Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (2013), Nowe zakresy kreowania wizerunku fasad przy zastosowaniu technologii filtrów optycznych (Konarzewska B.) [w]: Czasopismo Techniczne (2014), New Materiality-towards ‘Media Environments (Życzkowska K., Konarzewska B.) [w]:    WMCAUS (2016), Journal Procedia Engineering 2016.

Bogusława Konarzewska (Architect, Ph.D.) is an Assistant Professor at the Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology. She graduted Gdańsk University of Technology in 2002 and there, in 2010 defended her doctoral thesis  under title: ” Active modern facades in the context of innovative technologies”. Her research and publications focus on new materials and technologies, innovative architectural  solutions based on material engineering development,  high tech materials but also sustainable,  low tech and recycled materials. It includes also energy efficient and passive design. The second area of research are the processes of integration of new electronic  and media technologies within the building, architecture and the city space. She is  co-author  the following international project: :  Art and Science – Synergy of Art and Technology in Urban Spaces (2011).

Her writings appeared in Polish and international publications, among others: The impact of innovative building technologies on human- building relations  (Konarzewska B.) [w]: Czasopismo Techniczne (2011), Hybrid active facades - from visual qualities to environmental benefits of integrated organic surfaces (Konarzewska B. Nyka L.) [w] Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo Inżynieria Środowiska (2012), Media details - from design ideas to proposed technical solutions (Konarzewska B.) [w]: Czasopismo Techniczne (2012), Module architecture as alternative approach to traditional construction processes (Janowicz R., Konarzewska B.) [w]: XIX LSCE (2013), Opitical fibers: from original materials systems to 3 dimensional architectural structures (Konarzewska B.) [w]:    Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (2013), New scopes of facades’ design as a result of the application of optical filter technologies (Konarzewska B.) [w]: Czasopismo Techniczne (2014), New Materiality-towards ‘Media Environments (Życzkowska K., Konarzewska B.) [w]:    WMCAUS (2016), Journal Procedia Engineering 2016.