Badania komunikacji pomiędzy urządzeniami automatyki zabezpieczeniowej zgodnie ze standardem IEC 61850

W artykule opisano badania modelu sieci SN wyposażonego w przekaźniki REF615 Serii Relion firmy ABB oraz tester zabezpieczeń CMC 256-6 firmy OMICRON. Na stanowisku badawczym na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej przeprowadzono badania czasu przesyłania komunikatów GOOSE oraz retransmisji danych za pomocą testera zabezpieczeń CMC 256-6. Wyniki potwierdziły niezawodność oraz powtarzalność czasów przesyłu danych.

Testowanie wybranych kryteriów zabezpieczeniowych przekaźników zabezpieczeniowych SN z wykorzystaniem standardu IEC 60255

Badania oparte na standardzie IEC 60255 mają postać szeregu testów wymaganych oraz opracowanych na podstawie owego standardu. Testom zostały poddane wybrane funkcje zabezpieczeniowe zaimplementowane w testowanych przekaźnikach zabezpieczeniowych REF 615 firmy ABB. Celem było porównanie otrzymanych wartości z deklarowanymi przez producenta oraz wyznaczenie zależności w funkcji rożnych, zmiennych warunków testowych.

Wpływ systemów oświetleniowych LED na zaburzenia nisko częstotliwościowe

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów i analizy wpływu systemów oświetleniowych opartych o oprawy LED w dwóch różnych konfiguracjach stosowania na ogólny poziom zaburzeń mało częstotliwościowych. Dodatkowo przeprowadzono badania dostępnych komercyjnie układów oświetleniowych LED oraz jarzeniowych w izolowanym środowisku pracy, badając wpływ wysokich poziomów zaburzeń na charakterystyki ich pracy. W podsumowaniu zaprezentowano proponowane kierunki rozwoju zarówno doboru układów oświetleniowych LED jak i proponowanych dróg ich dalszego rozwoju.

Zastosowanie standardu IEC 61850 do szybkiej rekonfiguracji sieci SN z wykorzystaniem adaptacyjnej zmiany banków nastaw

W Polsce, operatorzy systemów dystrybucyjnych są zobligowani do zapewnienia ciągłości zasilania u odbiorców końcowych oraz skracaniu przerw w dostawach energii. Obecnie w części sieci dystrybucyjnych polskiego systemu elektroenergetycznego komunikacja odbywa się z wykorzystaniem dyspozytorskiej sieci radiowej TETRA. Porównując ten standard do standardu IEC 61850, zauważyć można, że charakteryzuje się on wolną transmisją danych oraz długim czasem zestawienia połączenia. W artykule przedstawiono wyniki badań otrzymane w procesie rekonfiguracji sieci SN, badania zostały przeprowadzone na stanowisku symulującym sieć SN.

ZASTOSOWANIE STANDARDU IEC 61850 DO SZYBKIEJ REKONFIGURACJI SIECI SN Z WYKORZYSTANIEM ADAPTACYJNEJ ZMIANY BANKÓW NASTAW

W Polsce, operatorzy systemów dystrybucyjnych są zobligowani do zapewnienia ciągłości zasilania u odbiorców końcowych oraz skracaniu przerw w dostawach energii. Obecnie w części sieci dystrybucyjnych polskiego systemu elektroenerge-tycznego komunikacja odbywa się z wykorzystaniem dyspozytor-skiej sieci radiowej TETRA. Porównując ten standard do standardu IEC 61850, zauważyć można, że charakteryzuje się on wolną transmisją danych oraz długim czasem zestawienia połączenia. W artykule przedstawiono wyniki badań otrzymane w procesie rekonfiguracji sieci SN, badania zostały przeprowadzone na stanowisku symulującym sieć SN.

System Zarządzania Energią w praktyce inżynierskiej

Oprogramowanie Systemu Zarządzania Energią (SZE) musi gromadzić różnego rodzaju dane, od wskaźników efektywności energetycznej – poprzez analizy energetyczne, krzywe trendu, listy komunikatów alarmowych – aż do skomplikowanych raportów graficznych. Zużycie energii może być analizowane nie tylko według ilości produkcji, ale również w połączeniu z danymi dotyczącymi cen i kosztów. System Zarządzania Energią (SZE) jest działaniem organizacyjnym (z elementami obszaru technicznego), którego skuteczne wdrożenie powinno pozwolić na poprawę wyniku energetycznego, a co za tym idzie, obniżenie kosztów energii oraz stopnia oddziaływania na środowisko. W artykule przedstawiono podstawowe funkcjonalności systemu takie jak: system alarmowy i obsługa zdarzeń, strażnik mocy czynnej i biernej, rejestracja mocy, energii, prądu i napięcia, fakturowanie, zmiana taryf, system bilingowy, rozliczenia i prognozowanie zużycia energii. Prace zostały przeprowadzone w zakładzie produkcji aerozoli w województwie pomorskim. Celem badań było stworzenie systemu umożliwiającego monitorowanie parametrów energetycznych i oddziaływanie na instalacje. W pracy przedstawiono ustawienia strażnika mocy oraz systemu alarmów i obsługi zdarzeń.

The Influence of LED Lighting Sources on the Nature of Power Factor

This article presents measurements of electric power absorbed by a newly built facility for office and scientific research activities. These measurements highlighted the need for compensation of capacitive reactive power—not predicted by the designer—due to the vast use of LED lighting in the facility. The article also describes a reactive power compensation system, designed on the basis of the above-mentioned measurements, and the introduced control and measurement system that enables on-site monitoring and online analysis of consumed energy and power. The research was carried out using popular LED lighting sources available on the local market (Poland). Basic electrical parameters of the locally available LEDs were measured as a function of the changes in harmonic levels occurring in the supply voltage. The test illustrated that samples were characterized by a very low power factor, which decreased as the level of harmonic disturbances increased. On the basis of the measurements, the authors suggest that obligatory requirements should be introduced in regard to the minimum power factor at the level of 0.9 for popular LED lighting sources (below 25 W)

Wpływ źródeł oświetlenia LED na pogorszenie niektórych parametrów energii elektrycznej

W artykule przedstawiono częściowe wyniki pomiarów mocy w nowo powstałym obiekcie przeznaczonym pod działalność naukowo badawczą oraz biurową. Obiekt ten charakteryzował się znacznym wykorzystaniem tanich opraw oświetleniowych LED. Dodatkowo w izolowanej sieci zasilania wykonano badania dostępnych komercyjnie układów oświetleniowych LED dla przypadku zasilania ich napięciem odkształconym. Wykonane pomiary i badania wskazują na znaczący wpływ małych odbiorników energii na całkowity współczynnik mocy oraz na jego zależność od poziomu występujących w sieci zasilania zaburzeń mało częstotliwościowych.

Badania odporności warystorów z wykorzystaniem wymagań pomiarowych zawartych w normie PN EN 61000-4-5

S. Galla , M. Włas – 2017
Badania odporności w EN 61000-4-5 są jednymi z podstawowych badań wykonywanych w ramach testów EMC na portach wejścia wyjścia urządzeń elektronicznych. W referacie przedstawiono uproszczoną metodykę doboru warystorów stanowiących zazwyczaj jeden z elementów ochronnych stosowanych na badanych portach. Proponowana metoda doboru powinny być wykonywana przez projektanta/konstruktora na początku procesu projektowego danego urządzenia. Propozycja przypomnienia o konieczności jej stosowania pojawiła się w wyniku obserwacji własnych autorów gdyż stwierdzono, iż wysoki procent urządzeń badanych ma problemy z spełnieniem wymagań zawartych w normie dotyczącej odporności na udary.